કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીંદ ગોપાલ નંદલાલ - Krishna Govind Govind Gopal Nandlal - Lyrics

કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીંદ ગોપાલ નંદલાલ
કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીંદ ગોપાલ નંદલાલ
રાધે ગોવીંદ ગોવિદ ગોપાલ નંદલાલ
કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીંદ…
મેંરો યશોદાકો લાલ મેરો યશોદાકો લાલ
થશોદાકો લાલ મેરો યશોદાકો લાલ
મેરો નંદજીકો લાલ મેરો નંદજીકો લાલ
નંદજીકો લાલ મેરો નંદજીકો લાલ
કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીદ…
મેરો છોટોસો ગોપાલ મેરો છોટોસો ગોપાલ
છોટોસો ગોપાલ મેરો છોટોસો ગોપાલ
મેરો મદન ગોપાલ મેરો નહન ગોપાલ
મદન ગોપાલ મેરો નહન ગોપાલ
કૃષ્ણ ગોવીંદ ગોવીદ…
મેરો રાધા્‌:વલ્લભલાલ મેરો રાધા વલ્લભલાલ
રાધા્‌:વલ્લભલાલ મેરો રાધા વલ્લભલાલ
મેરો કુંજબીહારી લાલ મેરો કુંજબીહારી લાલ
કુંજબીહારી લાલ મેરો કુંજબીહારી લાલ
કૃષ્ણ ગોવીદ ગોવીંદ…


कृष्ण गोवींद गोवींद गोपाल नंदलाल

कृष्ण गोवींद गोवींद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोवींद गोवींद गोपाल नंदलाल
राधे गोवींद गोविद गोपाल नंदलाल
कृष्ण गोवींद गोवींद…
मेंरो यशोदाको लाल मेरो यशोदाको लाल
थशोदाको लाल मेरो यशोदाको लाल
मेरो नंदजीको लाल मेरो नंदजीको लाल
नंदजीको लाल मेरो नंदजीको लाल
कृष्ण गोवींद गोवीद…
मेरो छोटोसो गोपाल मेरो छोटोसो गोपाल
छोटोसो गोपाल मेरो छोटोसो गोपाल
मेरो मदन गोपाल मेरो नहन गोपाल
मदन गोपाल मेरो नहन गोपाल
कृष्ण गोवींद गोवीद…
मेरो राधा्‌:वल्लभलाल मेरो राधा वल्लभलाल
राधा्‌:वल्लभलाल मेरो राधा वल्लभलाल
मेरो कुंजबीहारी लाल मेरो कुंजबीहारी लाल
कुंजबीहारी लाल मेरो कुंजबीहारी लाल
कृष्ण गोवीद गोवींद…


Krushna Govinda Govinda Gopal Nandalala

Krushna govinda govinda gopal nandalala
Krushna govinda govinda gopal nandalal
Radhe govinda govid gopal nandalal
Krushna govinda govinda…
Menro yashodako lal mero yashodako lal
Thashodako lal mero yashodako lal
Mero nandajiko lal mero nandajiko lal
Nandajiko lal mero nandajiko lal
Krushna govinda govida…
Mero chhotoso gopal mero chhotoso gopal
Chhotoso gopal mero chhotoso gopal
Mero madan gopal mero nahan gopal
Madan gopal mero nahan gopal
Krushna govinda govida…
Mero radha:vallabhalal mero radha vallabhalal
Radha:vallabhalal mero radha vallabhalal
Mero kunjabihari lal mero kunjabihari lal
Kunjabihari lal mero kunjabihari lal
Krushna govid govinda…


kṛuṣhṇa govīnda govīnda gopāl nandalāla

Kṛuṣhṇa govīnda govīnda gopāl nandalāla
Kṛuṣhṇa govīnda govīnda gopāl nandalāl
Rādhe govīnda govid gopāl nandalāl
Kṛuṣhṇa govīnda govīnda…
Menro yashodāko lāl mero yashodāko lāl
Thashodāko lāl mero yashodāko lāl
Mero nandajīko lāl mero nandajīko lāl
Nandajīko lāl mero nandajīko lāl
Kṛuṣhṇa govīnda govīda…
Mero chhoṭoso gopāl mero chhoṭoso gopāl
Chhoṭoso gopāl mero chhoṭoso gopāl
Mero madan gopāl mero nahan gopāl
Madan gopāl mero nahan gopāl
Kṛuṣhṇa govīnda govīda…
Mero rādhā:vallabhalāl mero rādhā vallabhalāl
Rādhā:vallabhalāl mero rādhā vallabhalāl
Mero kunjabīhārī lāl mero kunjabīhārī lāl
Kunjabīhārī lāl mero kunjabīhārī lāl
Kṛuṣhṇa govīd govīnda…