કુમકુમના પગલાં પડ્યાં - Kumakuman Pagalan Padyan - Lyrics

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

માડી તું જો પધાર, સજી સોળે શણગાર
આવી મારે રે દ્વાર, કરજે પાવન પગથાર

દીપે દરબાર, રેલે રંગની રસધાર
ગરબો ગોળ ગોળ ઘૂમતો, થાયે સાકાર
થાયે સાકાર, થાયે સાકાર

ચાચરના ચોક ચગ્યાં, દીવડીયા જ્યોત ઝગ્યાં
મનડાં હારોહાર હાલ્યાં રે
માડી તારા આવવાનાં એંધાણ થયાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

મા તું તેજનો અંબાર, મા તું ગુણનો ભંડાર
મા તું દર્શન દેશે તો થાશે આનંદ અપાર

ભવો ભવનો આધાર, દયા દાખવી દાતાર
કૃપા કરજે અમ રંક પર થોડી લગાર
થોડી લગાર, થોડી લગાર

સૂરજના તેજ તપ્યાં, ચંદ્રકિરણ હૈયે વસ્યાં
તારલિયા ટમ ટમ્યાં રે
માડી તારા આવવાનાં એંધાણ થયાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

તારો ડુંગરે આવાસ, બાણે બાણે તારો વાસ
તારા મંદિરિયે જોગણિયું રમે રૂડા રાસ

પરચો દેજે હે માત, કરજે સૌને સહાય
માડી હું છું તારો દાસ, તારા ગુણનો હું દાસ
ગુણનો હું દાસ, ગુણનો હું દાસ

માડી તારા નામ ઢળ્યાં, પરચાં તારા ખલકે ચડ્યાં
દર્શનથી પાવન થયાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

એક તારો આધાર, તારો દિવ્ય અવતાર
સહુ માનવ તણા માડી ભવ તું સુધાર

તારા ગુણલાં અપાર, તું છો સૌનો તારણહાર
કરીશ સૌનું કલ્યાણ માત સૌનો બેડો પાર
સૌનો બેડો પાર, સૌનો બેડો પાર

માડી તને અરજી કરું, ફુલડાં તારા ચરણે ધરું
નમી નમી પાય પડું રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

કુમકુમના પગલાં પડ્યાં, માડીના હેત ઢળ્યાં
જોવા લોક ટોળે વળ્યાં રે
માડી તારા આવવાના એંધાણ થયાં

સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ અને પંકજ ભટ્ટ


Kumakuman Pagalan Padyan

Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Jov lok tole valyan re
Madi tar avavan endhan thayan

Madi tun jo padhara, saji sole shanagara
Avi mare re dvara, karaje pavan pagathara

Dipe darabara, rele rangani rasadhara
Garabo gol gol ghumato, thaye sakar
Thaye sakara, thaye sakar

Chacharan chok chagyan, divadiya jyot zagyan
Manadan harohar halyan re
Madi tar avavanan endhan thayan

Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Jov lok tole valyan re
Madi tar avavan endhan thayan

M tun tejano anbara, m tun gunano bhandara
M tun darshan deshe to thashe ananda apara

Bhavo bhavano adhara, daya dakhavi datara
Krup karaje am ranka par thodi lagara
Thodi lagara, thodi lagara

Surajan tej tapyan, chandrakiran haiye vasyan
Taraliya ṭam ṭamyan re
Madi tar avavanan endhan thayan

Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Jov lok tole valyan re
Madi tar avavan endhan thayan

Taro dungare avasa, bane bane taro vasa
Tar mandiriye joganiyun rame rud rasa

Paracho deje he mata, karaje saune sahaya
Madi hun chhun taro dasa, tar gunano hun dasa
Gunano hun dasa, gunano hun dasa

Madi tar nam dhalyan, parachan tar khalake chadyan
Darshanathi pavan thayan re
Madi tar avavan endhan thayan

Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Jov lok tole valyan re
Madi tar avavan endhan thayan

Ek taro adhara, taro divya avatara
Sahu manav tan madi bhav tun sudhara

Tar gunalan apara, tun chho sauno taranahara
Karish saunun kalyan mat sauno bedo para
Sauno bedo para, sauno bedo para

Madi tane araji karun, fuladan tar charane dharun
Nami nami paya padun re
Madi tar avavan endhan thayan

Kumakuman pagalan padyan, madin het dhalyan
Jov lok tole valyan re
Madi tar avavan endhan thayan

Svarah anuradh paudaval ane pankaj bhatṭa

Source: Mavjibhai