લાલ ચટક ચૂંદડીમાં - Lal Chatak Chundadiman - Gujarati

લાલ ચટક ચૂંદડીમાં

લાલ ચટક ચૂંદડીમાં વરસે ગુલમહોર
વાલમ વરણાગી મારો બોલે ઝીણાં મોર

એવી તે કેવી છે મનગમતી ભૂલ
રણમાં મેં શોધ્યા છે કોયલ બુલબુલ

મહેકે છે અંગ અંગ વાગ્યો જે થોર
લાલ ચટક ચૂંદડીમાં વરસે ગુલમહોર

જાતા’તાં વાટ મહીં મારી તેં કાંકરી
રણકે છે રાત થઈ સોનાની ઘાઘરી

તારી તે સંગ સંગ સાજન કલશોર
લાલ ચટક ચૂંદડીમાં વરસે ગુલમહોર


लाल चटक चूंदडीमां

लाल चटक चूंदडीमां वरसे गुलमहोर
वालम वरणागी मारो बोले झीणां मोर

एवी ते केवी छे मनगमती भूल
रणमां में शोध्या छे कोयल बुलबुल

महेके छे अंग अंग वाग्यो जे थोर
लाल चटक चूंदडीमां वरसे गुलमहोर

जाता’तां वाट महीं मारी तें कांकरी
रणके छे रात थई सोनानी घाघरी

तारी ते संग संग साजन कलशोर
लाल चटक चूंदडीमां वरसे गुलमहोर


Lal Chatak Chundadiman

Lal chatak chundadiman varase gulamahora
Valam varanagi maro bole zinan mora

Evi te kevi chhe managamati bhula
Ranaman men shodhya chhe koyal bulabula

Maheke chhe anga anga vagyo je thora
Lal chatak chundadiman varase gulamahora

Jata’tan vat mahin mari ten kankari
Ranake chhe rat thai sonani ghaghari

Tari te sanga sanga sajan kalashora
Lal chatak chundadiman varase gulamahora


Lāl chaṭak chūndaḍīmān

Lāl chaṭak chūndaḍīmān varase gulamahora
Vālam varaṇāgī māro bole zīṇān mora

Evī te kevī chhe managamatī bhūla
Raṇamān men shodhyā chhe koyal bulabula

Maheke chhe anga anga vāgyo je thora
Lāl chaṭak chūndaḍīmān varase gulamahora

Jātā’tān vāṭ mahīn mārī ten kānkarī
Raṇake chhe rāt thaī sonānī ghāgharī

Tārī te sanga sanga sājan kalashora
Lāl chaṭak chūndaḍīmān varase gulamahora


Source : ગીતઃ સુરેશ દલાલ
સ્વરઃ ઉષા મંગેશકર
સંગીતઃ પુરુષોત્તમ ઉપાધ્યાય