લવિંગ કેરી લાકડિયે - Lavinga Kerī Lākaḍiye - Lyrics

લવિંગ કેરી લાકડિયે

લવિંગ કેરી લાકડિયે રામે સીતાને માર્યાં જો
ફૂલ કેરે દડૂલિયે સીતાએ વેર વાળ્યાં જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું પરઘેર બેસવા જઈશ જો
તમે જશો જો પરઘેર બેસવા હું વાતુડિયો થઈશ જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું પરઘેર દળવા જઈશ જો
તમે જશો જો પરઘેર દળવા હું ઘંટુલો થઈશ જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું પરઘેર ખાંડવા જઈશ જો
તમે જશો જો પરઘેર ખાંડવા હું સાંબેલું થઈશ જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું જળમાં માછલી થઈશ જો
તમે થશો જો જળમાં માછલી હું જળમોજું થઈશ જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું આકાશ વીજળી થઈશ જો
તમે થશો જો આકાશવીજળી હું મેહુલિયો થઈશ જો

રામ! તમારે બોલડિયે હું બળીને ઢગલી થઈશ જો
તમે થશો જો બળીને ઢગલી હું ભભૂતિયો થઈશ જો


Lavinga Kerī Lākaḍiye

Lavinga kerī lākaḍiye rāme sītāne māryān jo
Fūl kere daḍūliye sītāe ver vāḷyān jo

Rāma! Tamāre bolaḍiye hun paragher besavā jaīsh jo
Tame jasho jo paragher besavā hun vātuḍiyo thaīsh jo

Rāma! Tamāre bolaḍiye hun paragher daḷavā jaīsh jo
Tame jasho jo paragher daḷavā hun ghanṭulo thaīsh jo

Rāma! Tamāre bolaḍiye hun paragher khānḍavā jaīsh jo
Tame jasho jo paragher khānḍavā hun sānbelun thaīsh jo

Rāma! tamāre bolaḍiye hun jaḷamān māchhalī thaīsh jo
Tame thasho jo jaḷamān māchhalī hun jaḷamojun thaīsh jo

Rāma! Tamāre bolaḍiye hun ākāsh vījaḷī thaīsh jo
Tame thasho jo ākāshavījaḷī hun mehuliyo thaīsh jo

Rāma! tamāre bolaḍiye hun baḷīne ḍhagalī thaīsh jo
Tame thasho jo baḷīne ḍhagalī hun bhabhūtiyo thaīsh jo

Source: Mavjibhai