લીધી વિદાય અંતે સ્વજનોતણી તમે - Lidhi Vidaya Ante Svajanotani Tame - Lyrics

લીધી વિદાય અંતે સ્વજનોતણી તમે

લીધી વિદાય અંતે સ્વજનોતણી તમે
લીધી વિદાય અંતે સ્વજનોતણી તમે,
લીલા બધી વિલોકી સાક્ષી બની અમે.
ના શોક ના શિકાયત સંતાપ સ્વલ્પયે ના
જોવા મળ્યો તમારા મુખમંડલે ઉરે ના.
સંપૂર્ણ મોહમાર્જન અધ્યાત્મનું ઉપાર્જન
પામ્યાં પરમ કરીને બંધનતણું વિસર્જન.
સર્જન કર્યું નવું શું આનંદમય અલૌકિક,
શાશ્વત સુવાસ પ્રગટી પાછી અનંત વૈદિક.
વર્ષી શુભાશિષોને શાશ્વત સમાધિ લીધી
કલ્યાણપંથ કેડી રમતાં જ શીઘ્ર ચીંધી.
મસ્તક તમારા ચરણે સાદર ભલે નમે,
દીક્ષા વિદાય કેરી પામી શક્યાં અમે.


लीधी विदाय अंते स्वजनोतणी तमे

लीधी विदाय अंते स्वजनोतणी तमे
लीधी विदाय अंते स्वजनोतणी तमे,
लीला बधी विलोकी साक्षी बनी अमे.
ना शोक ना शिकायत संताप स्वल्पये ना
जोवा मळ्यो तमारा मुखमंडले उरे ना.
संपूर्ण मोहमार्जन अध्यात्मनुं उपार्जन
पाम्यां परम करीने बंधनतणुं विसर्जन.
सर्जन कर्युं नवुं शुं आनंदमय अलौकिक,
शाश्वत सुवास प्रगटी पाछी अनंत वैदिक.
वर्षी शुभाशिषोने शाश्वत समाधि लीधी
कल्याणपंथ केडी रमतां ज शीघ्र चींधी.
मस्तक तमारा चरणे सादर भले नमे,
दीक्षा विदाय केरी पामी शक्यां अमे.


Lidhi Vidaya Ante Svajanotani Tame

Lidhi vidaya ante svajanotani tame
Lidhi vidaya ante svajanotani tame,
Lila badhi viloki sakshi bani ame.
Na shok na shikayat santap svalpaye na
Jova malyo tamara mukhamandale ure na.
Sanpurna mohamarjan adhyatmanun uparjan
Pamyan param karine bandhanatanun visarjana.
Sarjan karyun navun shun anandamaya alaukika,
Shashvat suvas pragati pachhi ananta vaidika.
Varshi shubhashishone shashvat samadhi lidhi
Kalyanapanth kedi ramatan j shighra chindhi.
Mastak tamara charane sadar bhale name,
Diksha vidaya keri pami shakyan ame.


Līdhī vidāya ante svajanotaṇī tame

Līdhī vidāya ante svajanotaṇī tame
Līdhī vidāya ante svajanotaṇī tame,
Līlā badhī vilokī sākṣhī banī ame.
Nā shok nā shikāyat santāp svalpaye nā
Jovā maḷyo tamārā mukhamanḍale ure nā.
Sanpūrṇa mohamārjan adhyātmanun upārjan
Pāmyān param karīne bandhanataṇun visarjana.
Sarjan karyun navun shun ānandamaya alaukika,
Shāshvat suvās pragaṭī pāchhī ananta vaidika.
Varṣhī shubhāshiṣhone shāshvat samādhi līdhī
Kalyāṇapanth keḍī ramatān j shīghra chīndhī.
Mastak tamārā charaṇe sādar bhale name,
Dīkṣhā vidāya kerī pāmī shakyān ame.


Source : શ્રી યોગેશ્વરજી