લીલુડા વાંસની વાંસલડી - Līluḍā Vānsanī Vānsalaḍī - Lyrics

લીલુડા વાંસની વાંસલડી

(જાન પ્રસ્થાન)

લીલુડાં વાંસની વાંસલડી રે
આડા મારગે વાગતી જાય
નગરીના લોકે પૂછીયુ રે
આ ક્યાંનો રાણો પરણવા જાય

નથી રાણો નથી રાજવી
નથી દિલ્હીનો દરબાર
દાદાજીનો બેટડો રે
મારો લાડકડો પરણવા જાય

મારો લાડકડો પરણવા જાય
મારો લાડકડો પરણવા જાય


Līluḍā Vānsanī Vānsalaḍī

(jān prasthāna)

Līluḍān vānsanī vānsalaḍī re
Āḍā mārage vāgatī jāya
Nagarīnā loke pūchhīyu re
Ā kyānno rāṇo paraṇavā jāya

Nathī rāṇo nathī rājavī
Nathī dilhīno darabāra
Dādājīno beṭaḍo re
Māro lāḍakaḍo paraṇavā jāya

Māro lāḍakaḍo paraṇavā jāya
Māro lāḍakaḍo paraṇavā jāya

Source : Mavjibhai