લ્યો જનાબ લખો - Lyo Janab Lakho - Lyrics

લ્યો જનાબ લખો

આ કાળું પાટિયું ને ચોક, લ્યો જનાબ લખો
તમારા હાથ વત્તા કેટલાં ગુલાબ? લખો

ખરું ને? શોખ છે તમને પ્રથમથી ફૂલોનો
તો કેમ બાગમાંથી લાવ્યા ખાલી છાબ? લખો

ફરી પૂછું છું કે શું અર્થ છે આ જીવતરનો
લ્યો, ચોક લ્યો, અને આ પ્રશ્નનો જવાબ લખો

ખરાબ સ્વપ્નથી નંબર વધે છે ચશ્માંના
તો કેવા સ્વપ્નને કહેશો તમે ખરાબ? લખો

લખો, લખો કે છે, તમને તો ટેવ લખવાની
બધા તમારા આપઘાતના હિસાબ લખો

આ કાળા પાટિયાની બીક કેમ રાખો છો?
તમે સમર્થ છો, લ્યો ચોક,‘આફતાબ’ લખો

-રમેશ પારેખ


Lyo Janab Lakho

A kalun patiyun ne choka, lyo janab lakho
Tamar hath vatṭa keṭalan gulaba? lakho

Kharun ne? shokh chhe tamane prathamathi fulono
To kem bagamanthi lavya khali chhaba? lakho

Fari puchhun chhun ke shun artha chhe a jivatarano
Lyo, chok lyo, ane a prashnano javab lakho

Kharab swapnathi nanbar vadhe chhe chashmanna
To kev swapnane kahesho tame kharaba? Lakho

Lakho, lakho ke chhe, tamane to tev lakhavani
Badh tamar apaghatan hisab lakho

A kal patiyani bik kem rakho chho? Tame samartha chho, lyo choka,‘afataba’ lakho

-ramesh parekha

Source: Mavjibhai