માં અંબા તે રમવા નીસર્યા - Ma Amba Te Ramva Nisarya - Gujarati & English Lyrics

માં અંબા તે રમવા નીસર્યા દેવી અન્નપૂર્ણા,

મા શો લીધો શણગાર રે … દેવી.

મા પાવાની પટરાણી રે … દેવી.

મા દાતે લેવરાવ્યું દાણ રે … દેવી.

મા લીલાવટ દીવડી શોભતી … દેવી.

મા દામણી રત્નજડાવ રે … દેવી.

મા કાને કનક ફૂલ શોભતા … દેવી.

મા ઝાંઝારનો ઝણકાર રે … દેવી.

મા કોટે તે પાટિયાં હેમના … દેવી.

મા કંડીઓ રત્નજડાવ રે … દેવી.

મા બાંયે બાજુબંધ બેરખાં … દેવી.

માને દશે આંગળીએ વેઢ રે … દેવી.

મા લીલા તે ગજનું કાપડું … દેવી.

મા છાયલ રાતી કોર રે … દેવી.

મા ફૂલઝરનો ઘાઘરો … દેવી.

મા ઓઢણી કસુંબલ ઘાટ રે … દેવી.

મા પગે તે કડલાં શોભતા … દેવી.

મા કાંબીઓ રત્નજડાવ રે … દેવી.

મા ગાય અને જે સાંભળે … દેવી.

તેની અંબા પૂરે આશ રે … દેવી.

ભટ્ટ વલ્લભ મા તાહરો … દેવી.

મા જન્મોજનમનો દાસ રે … દેવી.

Ma Amba Te Ramva Nisarya

Man anba te ramav nisarya devi annapurna,

M sho lidho shanagar re … devi.

M pavani paṭarani re … devi.

M date levaravyun dan re … devi.

M lilavat divadi shobhati … Devi.

M damani ratnajadav re … Devi.

M kane kanak ful shobhat … Devi.

M zanzarano zanakar re … Devi.

M kote te patiyan heman … Devi.

M kandio ratnajadav re … Devi.

M banye bajubandha berakhan … Devi.

Mane dashe angalie vedh re … Devi.

M lil te gajanun kapadun … Devi.

M chhayal rati kor re … Devi.

M fulazarano ghagharo … Devi.

M odhani kasunbal ghat re … Devi.

M page te kadalan shobhat … Devi.

M kanbio ratnajadav re … Devi.

M gaya ane je sanbhale … Devi.

Teni anba pure ash re … Devi.

Bhatṭa vallabh m taharo … Devi.

M janmojanamano das re … Devi.

Ma Amba Te Ramva Nisarya. (2020, January 11). YouTube