માણેકથંભ રોપિયો - Māṇekathanbha Ropiyo - Lyrics

માણેકથંભ રોપિયો

(માણેકથંભ રોપતી વખતે ગવાતું ગીત)

કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી
એમાં લખિયું લાડકડીનું નામ રે
માણેકથંભ રોપિયો

કેસર છાટી કંકોતરી મોકલી
એમાં લખિયું લાડકડાનું નામ રે
માણેકથંભ રોપિયો

પહેલી કંકોતરી કાકા ઘેર મોકલી
કાકા હોંશે ભત્રિજી પરણાવો રે
માણેકથંભ રોપિયો

બીજી કંકોતરી મામા ઘેર મોકલી
મામા હોંશે મોસાળુ લઈ આવો રે
માણેકથંભ રોપિયો

કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી
કેસર છાટી કંકોતરી મોકલી
કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલી


Māṇekathanbha Ropiyo

(māṇekathanbha ropatī vakhate gavātun gīta)

Kanku chhāṭī kankotarī mokalī
Emān lakhiyun lāḍakaḍīnun nām re
Māṇekathanbha ropiyo

Kesar chhāṭī kankotarī mokalī
Emān lakhiyun lāḍakaḍānun nām re
Māṇekathanbha ropiyo

Pahelī kankotarī kākā gher mokalī
Kākā honshe bhatrijī paraṇāvo re
Māṇekathanbha ropiyo

Bījī kankotarī māmā gher mokalī
Māmā honshe mosāḷu laī āvo re
Māṇekathanbha ropiyo

Kanku chhāṭī kankotarī mokalī
Kesar chhāṭī kankotarī mokalī
Kanku chhāṭī kankotarī mokalī

Source: Mavjibhai