માડી તારા મંદિરીયે ઘંટારવ થાય - Madi Tar Mandiriye Ghantarav Thaya - Lyrics

માડી તારા મંદિરીયે ઘંટારવ થાય

માડી તારા મંદિરીયે ઘંટારવ થાય
વાગે નગારું ને ચમ્મર વિંઝાય

હે જગદંબા મા, તારે શરણે અમે કંકુ વિખાવ્યા
પગલા પાડો માં, અમે તારા ગરબા કોરાવ્યા
માડી તારા ઘુમ્મટમાં ઘંટારવ થાય…

જ્યાં જ્યાં ઘંટારવ, ત્યાં ત્યાં માડી તારા દર્શન
ઘંટારવમાં પૂજા ને ઘંટારવમાં અર્ચન
માડી તારી રગરગમાં ઘંટારવ થાય

જાગો મા… જાગો મા…
જગભરમાં ઘંટારવ થાય…
ચારેકોર ચેતનની ચમ્મર ઢોળાય

માડી કેરા ઘુંઘટમાં ઘંટારવ થાય
વાગે નગારું ને ચમ્મર વિંઝાય

માડી તારા મંદિરીયે ઘંટારવ થાય…
ઘંટારવ થાય…
ઘંટારવ થાય…


Madi Tar Mandiriye Ghantarav Thaya

Madi tar mandiriye ghantarav thaya
Vage nagarun ne chammar vinzaya

He jagadanba ma, tare sharane ame kanku vikhavya
Pagal pado man, ame tar garab koravya
Madi tar ghummaṭaman ghantarav thaya…

Jyan jyan ghantarava, tyan tyan madi tar darshana
Ghantaravaman puj ne ghantaravaman archana
Madi tari ragaragaman ghantarav thaya

Jago ma… Jago ma… Jagabharaman ghantarav thaya… Charekor chetanani chammar dholaya

Madi ker ghunghaṭaman ghantarav thaya
Vage nagarun ne chammar vinzaya

Madi tar mandiriye ghantarav thaya…
Ghantarav thaya…
Ghantarav thaya…

Source: Ramesh Solanki