માગું હું તે આપ, પ્રભુજી - Magun Hun Te Aap, Prabhuji - Lyrics

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી
માગું હું તે આપ, પ્રભુજી !
માગું હું તે આપ.
ના માંગુ ધન વૈભવ એવા
મન દેખી મલકાય,
ભલે રહું હું દીન તોય લઉં ના
ગરીબ કેરી હાય !
એવું હૈયાનું બળ આપ, પ્રભુજી ! … માગું

ઉંચા નીચા ભેદ ન જાણું,
સૌને ચાહું સમાન
સૌને આવું હું ખપમાં મુજ
કાયા વજ્ર સમાન
એવું શરીરનું બળ આપ, પ્રભુજી ! … માગું

કરતાં કાર્ય જગે સેવાનાં
જો કદી થાકી જવાય
કાયા થાકે મન નવ થાકે
જીવતર ઉજળું
એવું મનનું બળ તું આપ, પ્રભુજી ! … માગું


Magun Hun Te Apa, Prabhuji

Magun hun te apa, prabhuji
Magun hun te apa, prabhuji ! Magun hun te apa. N mangu dhan vaibhav eva
Man dekhi malakaya,
Bhale rahun hun din toya laun na
Garib keri haya ! Evun haiyanun bal apa, prabhuji ! … Magun

Uncha nich bhed n janun,
Saune chahun samana
Saune avun hun khapaman muja
Kaya vajra samana
Evun shariranun bal apa, prabhuji ! … Magun

Karatan karya jage sevanan
Jo kadi thaki javaya
Kaya thake man nav thake
Jivatar ujalun
Evun mananun bal tun apa, prabhuji ! … Magun