મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી - Maha Bhayankar E Maragaman Vichare Mahavir Swami - Gujarati

મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

વિષ ભરીને વિષધર સૂતો ચંડકોશીયા નામે
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

જાજો મા પ્રભુ પંથ વિકટ છે
ઝેરભર્યો એક નાગ નિકટ છે

હાથ જોડીને વિનવે વીરને લોક બધાં ભય પામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

આવી ગંધ જ્યાં માનવ કેરી
ડંખ દીધો ત્યાં થઈને વેરી

હિંસા અને અહિંસા વચ્ચે લડાઈ ભીષણ જામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

દૂધ વહ્યું જ્યાં પ્રભુને ચરણે
ચંડકોશીયો આવ્યો શરણે

કૈંક સમજ તું કૈંક સમજ એમ કહે કરુણા આણી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી

વેરથી વેર શમે નહિ જગમાં
પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં

પ્રેમધર્મનો પરિચય પામી નાગ રહ્યો શિર નામી
મહા ભયંકર એ મારગમાં વિચરે મહાવીર સ્વામી


महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी

विष भरीने विषधर सूतो चंडकोशीया नामे
महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी

जाजो मा प्रभु पंथ विकट छे
झेरभर्यो एक नाग निकट छे

हाथ जोडीने विनवे वीरने लोक बधां भय पामी
महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी

आवी गंध ज्यां मानव केरी
डंख दीधो त्यां थईने वेरी

हिंसा अने अहिंसा वच्चे लडाई भीषण जामी
महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी

दूध वह्युं ज्यां प्रभुने चरणे
चंडकोशीयो आव्यो शरणे

कैंक समज तुं कैंक समज एम कहे करुणा आणी
महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी

वेरथी वेर शमे नहि जगमां
प्रेमथी प्रेम वधे जीवनमां

प्रेमधर्मनो परिचय पामी नाग रह्यो शिर नामी
महा भयंकर ए मारगमां विचरे महावीर स्वामी


Maha Bhayankar E Maragaman Vichare Mahavir Swami

Vish bharine vishadhar suto chandakoshiya name
Maha bhayankar e maragaman vichare mahavir swami

Jajo ma prabhu panth vikat chhe
Zerabharyo ek nag nikat chhe

Hath jodine vinave virane lok badhan bhaya pami
Maha bhayankar e maragaman vichare mahavir swami

Avi ganda jyan manav keri
Dankh didho tyan thaine veri

Hinsa ane ahinsa vachche ladai bhishan jami
Maha bhayankar e maragaman vichare mahavir swami

Dud vahyun jyan prabhune charane
Chandakoshiyo avyo sharane

Kainka samaj tun kainka samaj em kahe karuna ani
Maha bhayankar e maragaman vichare mahavir swami

Verathi ver shame nahi jagaman
Premathi prem vadhe jivanaman

Premadharmano parichaya pami nag rahyo shir nami
Maha bhayankar e maragaman vichare mahavir swami


Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī

Viṣh bharīne viṣhadhar sūto chanḍakoshīyā nāme
Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī

Jājo mā prabhu panth vikaṭ chhe
Zerabharyo ek nāg nikaṭ chhe

Hāth joḍīne vinave vīrane lok badhān bhaya pāmī
Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī

Āvī ganḍa jyān mānav kerī
Ḍankh dīdho tyān thaīne verī

Hinsā ane ahinsā vachche laḍāī bhīṣhaṇ jāmī
Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī

Dūḍ vahyun jyān prabhune charaṇe
Chanḍakoshīyo āvyo sharaṇe

Kainka samaj tun kainka samaj em kahe karuṇā āṇī
Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī

Verathī ver shame nahi jagamān
Premathī prem vadhe jīvanamān

Premadharmano parichaya pāmī nāg rahyo shir nāmī
Mahā bhayankar e māragamān vichare mahāvīr swāmī


Source : ગીત-સંગીત-સ્વરઃ
શાંતિલાલ બી. શાહ (૧૯૫૧)