મજાની ખિસકોલી - Majānī Khisakolī - Lyrics

મજાની ખિસકોલી

તું અહીંયાં રમવા આવ મજાની ખિસકોલી
તું દોડ તને દઉ દાવ મજાની ખિસકોલી

તું કેવી હસે ને રમે મજાની ખિસકોલી
તારા કૂદકા તો બહુ ગમે મજાની ખિસકોલી

તું જ્યારે ખિલખિલ ગાય મજાની ખિસકોલી
તારી પૂંછડી ઊંચી થાય મજાની ખિસકોલી

તારે અંગે સુંદર પટા મજાની ખિસકોલી
તારી ખાવાની શી છટા મજાની ખિસકોલી

તું ઝાડે ઝાડે ચડે મજાની ખિસકોલી
કહે કેવી મઝા ત્યાં પડે મજાની ખિસકોલી

બહુ ચંચળ તારી જાત મજાની ખિસકોલી
તું ઉંદરભાઈની નાત મજાની ખિસકોલી

તું અહીંયાં રમવા આવ મજાની ખિસકોલી
તું દોડ તને દઉ દાવ મજાની ખિસકોલી


Majānī Khisakolī

Tun ahīnyān ramavā āv majānī khisakolī
Tun doḍ tane dau dāv majānī khisakolī

Tun kevī hase ne rame majānī khisakolī
Tārā kūdakā to bahu game majānī khisakolī

Tun jyāre khilakhil gāya majānī khisakolī
Tārī pūnchhaḍī ūnchī thāya majānī khisakolī

Tāre ange sundar paṭā majānī khisakolī
Tārī khāvānī shī chhaṭā majānī khisakolī

Tun zāḍe zāḍe chaḍe majānī khisakolī
Kahe kevī mazā tyān paḍe majānī khisakolī

Bahu chanchaḷ tārī jāt majānī khisakolī
Tun undarabhāīnī nāt majānī khisakolī

Tun ahīnyān ramavā āv majānī khisakolī
Tun doḍ tane dau dāv majānī khisakolī

Source: Mavjibhai