મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, સુંદર સરજનહારા રે - Mandir Tarun Vishva Rupalun, Sundar Sarajanahar Re - Lyrics

મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું, સુંદર સરજનહારા રે

મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું,
સુંદર સરજનહારા રે;
પળ પળ તારાં દર્શન થાયે,
દેખે દેખણહારા રે … મંદિર તારું

નહિ પૂજારી નહિં કો દેવા,
નહિ મંદિરને તાળાં રે;
નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,
ચાંદો સૂરજ તારા રે … મંદિર તારું

વર્ણન કરતાં શોભા તારી,
થાક્યા કવિગણ ધીરા રે;
મંદિરમાં તું ક્યાં છુપાયો,
શોધે બાલ અધીરા રે … મંદિર તારું


Mandir Tarun Vishva Rupalun, Sundar Sarajanahar Re

Mandir tarun vishva rupalun,
Sundar sarajanahar re;
Pal pal taran darshan thaye,
Dekhe dekhanahar re … Mandir tarun

Nahi pujari nahin ko deva,
Nahi mandirane talan re;
Nil gaganaman mahim gata,
Chando suraj tar re … Mandir tarun

Varnan karatan shobh tari,
Thakya kavigan dhir re;
Mandiraman tun kyan chhupayo,
Shodhe bal adhir re … Mandir tarun

Source: Ramesh Solanki