મને માર્યા નેણાંના બાણ રે - Mane Marya Nenanna Ban Re - Gujarati

મને માર્યા નેણાંના બાણ રે

મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે
કે મને માર્યા નેણાંના બાણ રે વાલમજી વાતુંમાં

  કે મને નેહભરે નેણલે નચાવી વાલમજી વાતુંમાં 

  મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે
  મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે વાલમજી વાતુંમાં

  પાપણ પલકારે કીધાં કામણ અદીઠડાં
  પાપણ પલકારે કીધાં કામણ અદીઠડાં
  પ્રીત કેરા કોડ રાજ ઝાઝેરા જાગીયા
  પ્રીત કેરા કોડ રાજ ઝાઝેરા જાગીયા
  મહેરામણ હૈયાનો હેલે ચડ્યો છે આજ
  મહેરામણ હૈયાનો હેલે ચડ્યો છે આજ
  હવે આવ્યાં છે અવસર સોહામણાં સોહામણાં
  હવે આવ્યાં છે અવસર સોહામણાં
  વાલમજી વાતુંમાં

  મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે
  કે મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે વાલમજી વાતુંમાં

  મારા મનને ચંદરવે આજ ચમક્યો ચાંદલિયો
  મારા મનને ચંદરવે આજ ચમક્યો ચાંદલિયો
  એક  અણજાણી વાટમાં દીઠો  પાતળિયો
  એક  અણજાણી વાટમાં દીઠો  પાતળિયો
  ને મને ઘેલી ને કીધી લજામણી
  ને મને ઘેલી ને કીધી લજામણી
  વાલમજી વાતુંમાં 

  મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે
  કે મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે વાલમજી વાતુંમાં

  મારા સરવરની પાળે ક્યાંથી આવ્યો વીંઝલણો
  મારા સરવરની પાળે ક્યાંથી આવ્યો વીંઝલણો
  મારા આંબાની ડાળે ક્યાંથી આવ્યો હો મોરલો
  મારા આંબાની ડાળે ક્યાંથી આવ્યો હો મોરલો
  મને સોણલાંને ઝૂલે ઝુલાવી રે
  વાલમજી વાતુંમાં

  મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે
  કે મને માર્યાં નેણાંના બાણ રે વાલમજી વાતુંમાં

मने मार्या नेणांना बाण रे

मने मार्यां नेणांना बाण रे
के मने मार्या नेणांना बाण रे वालमजी वातुंमां

  के मने नेहभरे नेणले नचावी वालमजी वातुंमां 

  मने मार्यां नेणांना बाण रे
  मने मार्यां नेणांना बाण रे वालमजी वातुंमां

  पापण पलकारे कीधां कामण अदीठडां
  पापण पलकारे कीधां कामण अदीठडां
  प्रीत केरा कोड राज झाझेरा जागीया
  प्रीत केरा कोड राज झाझेरा जागीया
  महेरामण हैयानो हेले चड्यो छे आज
  महेरामण हैयानो हेले चड्यो छे आज
  हवे आव्यां छे अवसर सोहामणां सोहामणां
  हवे आव्यां छे अवसर सोहामणां
  वालमजी वातुंमां

  मने मार्यां नेणांना बाण रे
  के मने मार्यां नेणांना बाण रे वालमजी वातुंमां

  मारा मनने चंदरवे आज चमक्यो चांदलियो
  मारा मनने चंदरवे आज चमक्यो चांदलियो
  एक  अणजाणी वाटमां दीठो  पातळियो
  एक  अणजाणी वाटमां दीठो  पातळियो
  ने मने घेली ने कीधी लजामणी
  ने मने घेली ने कीधी लजामणी
  वालमजी वातुंमां 

  मने मार्यां नेणांना बाण रे
  के मने मार्यां नेणांना बाण रे वालमजी वातुंमां

  मारा सरवरनी पाळे क्यांथी आव्यो वींझलणो
  मारा सरवरनी पाळे क्यांथी आव्यो वींझलणो
  मारा आंबानी डाळे क्यांथी आव्यो हो मोरलो
  मारा आंबानी डाळे क्यांथी आव्यो हो मोरलो
  मने सोणलांने झूले झुलावी रे
  वालमजी वातुंमां

  मने मार्यां नेणांना बाण रे
  के मने मार्यां नेणांना बाण रे वालमजी वातुंमां

Mane Marya Nenanna Ban Re

Mane maryan nenanna ban re
ke mane marya nenanna ban re valamaji vatunman

  ke mane nehabhare nenale nachavi valamaji vatunman 

  mane maryan nenanna ban re
  mane maryan nenanna ban re valamaji vatunman

  papan palakare kidhan kaman adithadan
  papan palakare kidhan kaman adithadan
  prit kera kod raj zazera jagiya
  prit kera kod raj zazera jagiya
  maheraman haiyano hele chadyo chhe aja
  maheraman haiyano hele chadyo chhe aja
  have avyan chhe avasar sohamanan sohamanan
  have avyan chhe avasar sohamanan
  valamaji vatunman

  mane maryan nenanna ban re
  ke mane maryan nenanna ban re valamaji vatunman

  mara manane chandarave aj chamakyo chandaliyo
  mara manane chandarave aj chamakyo chandaliyo
  ek  anajani vataman ditho  pataliyo
  ek  anajani vataman ditho  pataliyo
  ne mane gheli ne kidhi lajamani
  ne mane gheli ne kidhi lajamani
  valamaji vatunman 

  mane maryan nenanna ban re
  ke mane maryan nenanna ban re valamaji vatunman

  mara saravarani pale kyanthi avyo vinzalano
  mara saravarani pale kyanthi avyo vinzalano
  mara anbani dale kyanthi avyo ho moralo
  mara anbani dale kyanthi avyo ho moralo
  mane sonalanne zule zulavi re
  valamaji vatunman

  mane maryan nenanna ban re
  ke mane maryan nenanna ban re valamaji vatunman

Mane māryā neṇānnā bāṇ re

Mane māryān neṇānnā bāṇ re
ke mane māryā neṇānnā bāṇ re vālamajī vātunmān

  ke mane nehabhare neṇale nachāvī vālamajī vātunmān 

  mane māryān neṇānnā bāṇ re
  mane māryān neṇānnā bāṇ re vālamajī vātunmān

  pāpaṇ palakāre kīdhān kāmaṇ adīṭhaḍān
  pāpaṇ palakāre kīdhān kāmaṇ adīṭhaḍān
  prīt kerā koḍ rāj zāzerā jāgīyā
  prīt kerā koḍ rāj zāzerā jāgīyā
  maherāmaṇ haiyāno hele chaḍyo chhe āja
  maherāmaṇ haiyāno hele chaḍyo chhe āja
  have āvyān chhe avasar sohāmaṇān sohāmaṇān
  have āvyān chhe avasar sohāmaṇān
  vālamajī vātunmān

  mane māryān neṇānnā bāṇ re
  ke mane māryān neṇānnā bāṇ re vālamajī vātunmān

  mārā manane chandarave āj chamakyo chāndaliyo
  mārā manane chandarave āj chamakyo chāndaliyo
  ek  aṇajāṇī vāṭamān dīṭho  pātaḷiyo
  ek  aṇajāṇī vāṭamān dīṭho  pātaḷiyo
  ne mane ghelī ne kīdhī lajāmaṇī
  ne mane ghelī ne kīdhī lajāmaṇī
  vālamajī vātunmān 

  mane māryān neṇānnā bāṇ re
  ke mane māryān neṇānnā bāṇ re vālamajī vātunmān

  mārā saravaranī pāḷe kyānthī āvyo vīnzalaṇo
  mārā saravaranī pāḷe kyānthī āvyo vīnzalaṇo
  mārā ānbānī ḍāḷe kyānthī āvyo ho moralo
  mārā ānbānī ḍāḷe kyānthī āvyo ho moralo
  mane soṇalānne zūle zulāvī re
  vālamajī vātunmān

  mane māryān neṇānnā bāṇ re
  ke mane māryān neṇānnā bāṇ re vālamajī vātunmān

Source : સ્વર: ગીતા રોય
ગીતઃ ગિજુભાઈ વ્યાસ ‘ચૈતન્ય’
સંગીતઃ અજિત મરચંટ
ચિત્રપટઃ કરિયાવર (૧૯૪૮)