મને મૂકજે અંબોડલે - Mane Mukaje Anbodale - Lyrics

મને મૂકજે અંબોડલે

ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.
એક મારું વેણ તને, મૂકજે અંબોડલે.

હું તો નાનું ફૂલડું,
ખીલ્યું અણમૂલડું,
હીંચું હીંચું ને હસું ડોલતે રે ડોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

વાયુરાજ પૂછતો,
આંખ મારી લૂછતો,
મુજને ફાવે ન એને વીજફાળ ઘોડલે.
એક મને ભાવે આ હીંચવું રે ડોડલે.

આજ તારી આંખમાં,
ફૂલ દીઠાં લાખ શાં!
હોડે હૈયું તે ચડ્યું હેત કેરે હોડલે.
હું ય ઝૂલું આંખશું તારે દેહડોડલે.

માળમાં વીંધીશ મા,
કાંડે ચીંધીશ મા,
મૂકજે આંખોથી કોઈ ઊંચેરે ટોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

ચૂંટજે ને ચૂમજે,
ગૂંથીને ઘૂમજે,
હૈયાની આંખ બની બેસું અંબોડલે.
ચૂંટે તો, બ્હેન, મને મૂકજે અંબોડલે.

-ઉમાશંકર જોશી


Mane Mukaje Anbodale

Chunte to, bhena, mane mukaje anbodale. Ek marun ven tane, mukaje anbodale.

Hun to nanun fuladun,
Khilyun anamuladun,
Hinchun hinchun ne hasun dolate re dodale. Chunte to, bhena, mane mukaje anbodale.

Vayuraj puchhato,
Ankha mari luchhato,
Mujane fave n ene vijafal ghodale. Ek mane bhave a hinchavun re dodale.

Aj tari ankhaman,
Ful dithan lakh shan! Hode haiyun te chadyun het kere hodale. Hun ya zulun ankhashun tare dehadodale.

Malaman vindhish ma,
Kande chindhish ma,
Mukaje ankhothi koi unchere todale. Chunte to, bhena, mane mukaje anbodale.

Chunṭaje ne chumaje,
Gunthine ghumaje,
Haiyani ankha bani besun anbodale. Chunte to, bhena, mane mukaje anbodale.

-umashankar joshi

Source: Mavjibhai