માને પાંચે તે ગરબા મનગમતા - Mane Panche Te Garba Mangamata - Gujarati & English Lyrics

માને પાંચે તે ગરબા મનગમતા મારી સૈયરુએ,
માને પેલો તે ગરબો રૂપાનો મારી સૈયરુએ.
કિયા માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ,
માડી અંબે માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ.
માને પાંચેo

માને બીજો તે ગરબો સોનાનો મારી સૈયરુએ.
કિયા માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ,
માડી ચામુંડ માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ.
માને પાંચેo

માને ત્રીજો તે ગરબો માટીનો મારી સૈયરુએ.
કિયા માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ,
માડી ખોડલ માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ.
માને પાંચેo

માને ચોથો તે ગરબો ચાંદીનો મારી સૈયરુએ.
કિયા માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ,
માડી રાંદલ માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ.
માને પાંચેo

માને પાંચમો તે ગરબો રૂપાનો મારી સૈયરુએ.
કિયા માડી ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ,
માડી દશામાં ગરબે ઘૂમી જાય હાલો જોવા જઈએ.
માને પાંચેo

Mane Panche Te Garba Mangamata

Mane panche te garab managamat mari saiyarue,
Mane pelo te garabo rupano mari saiyarue.
Kiya madi garabe ghumi jaya halo jov jaie,
Madi anbe madi garabe ghumi jaya halo jov jaie.
Mane pancheo

Mane bijo te garabo sonano mari saiyarue.
Kiya madi garabe ghumi jaya halo jov jaie,
Madi chamunda madi garabe ghumi jaya halo jov jaie.
Mane pancheo

Mane trijo te garabo matino mari saiyarue.
Kiya madi garabe ghumi jaya halo jov jaie,
Madi khodal madi garabe ghumi jaya halo jov jaie.
Mane pancheo

Mane chotho te garabo chandino mari saiyarue.
Kiya madi garabe ghumi jaya halo jov jaie,
Madi randal madi garabe ghumi jaya halo jov jaie.
Mane pancheo

Mane panchamo te garabo rupano mari saiyarue.
Kiya madi garabe ghumi jaya halo jov jaie,
Madi dashaman garabe ghumi jaya halo jov jaie.
Mane pancheo

Maa Ne Paanch Te Garba | Hemant Chauhan | Garba Song. (2018, September 24). YouTube