મણિયારો - Maniyaro - Gujarati & English Lyrics

હાં…મણિયારો તે મણિયારો તે
હલુ હલુ થઈ રે વિયો રે…

મુઝા દલડાં ઉદાસીમાં હોય રે
છેલ મુઝો, વરગાણી મણિયારો
હે છેલ મુઝો, પરદેશી મણિયારો… મણિયારો

હાં………મણિયારો તે કળાયેલ મોરલો રે
કાંઈ હું રે ઢળકતી ઢેલ રે
છેલ મુઝો, વરગાણી મણિયારો…. મણિયારો

હાં………મણિયારો તે મહેરામણ મીઠડો
કંઈ હું તો સમદરિયાની લહેર રે
હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

હાં………મણિયારો જી અષાઢી મેહુલો રે
કાંઈ હું તો વાદળ કેરી વીજ રે
હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

હાં………અણિયાળી રે ગોરી તારી આંખડી રે
હાં રે આંજેલ એમાં મેશ રે
હેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો
હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

હાં………મણિયારો તે અડાબીડ આંબલો ને
કાંઈ હું રે કોયલડીનો કંઠ રે
છેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો
હે છેલ મુઝો, પરદેશી મણિયારો… મણિયારો

હાં………પનિહારીનું ઢળકતું બેડલું રે
કાંઈ હું રે, છલકતું એમાં નીર રે
છેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો
છેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

Maniyaro

Han…maniyaro te maniyaro te
Halu halu thai re viyo re…

Muz daladan udasiman hoya re
Chhel muzo, varagani maniyaro
He chhel muzo, paradeshi maniyaro… maniyaro

Han………maniyaro te kalayel moralo re
Kani hun re dhalakati dhel re
Chhel muzo, varagani maniyaro…. Maniyaro

Han………maniyaro te maheraman miṭhado
Kani hun to samadariyani laher re
Hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

Han………maniyaro ji ashadhi mehulo re
Kani hun to vadal keri vij re
Hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

Han………aniyali re gori tari ankhadi re
Han re anjel eman mesh re
Hel muzo, varanagi maniyaro
Hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

Han………maniyaro te adabid anbalo ne
Kani hun re koyaladino kantha re
Chhel muzo, halari maniyaro
He chhel muzo, paradeshi maniyaro… maniyaro

Han………paniharinun dhalakatun bedalun re
Kani hun re, chhalakatun eman nir re
Chhel muzo, varanagi maniyaro
Chhel muzo, halari maniyaro… maniyaro

Maniyaro Te Halu Halu | મણિયારો તે, હલુ હલુ | Praful Dave, Suman Kalyanpur. (2019, November 26). YouTube