મણિયારો તે હળું હળું થઈ રે વિયો - Maniyaro Te Halun Halun Thai Re Viyo - Lyrics

મણિયારો તે હળું હળું થઈ રે વિયો

હાં…મણિયારો તે મણિયારો તે
હળું હળું થઈ રે વિયો રે…

  મુઝા દલડાં ઉદાસીમાં હોય રે
  છેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો
  હે છેલ મુઝો, પરદેશી મણિયારો… મણિયારો

  હાં…મણિયારો તે કળાયેલ મોરલો રે
  કાંઈ હું રે ઢળકતી ઢેલ રે
  છેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો…. મણિયારો

  હાં…મણિયારો તે મહેરામણ મીઠડો
  કંઈ હું તો સમદરિયાની લહેર રે
  હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

  હાં…મણિયારો જી અષાઢી મેહુલો રે
  કાંઈ હું તો વાદળ કેરી વીજ રે
  હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

  હાં…અણિયાળી રે ગોરી તારી આંખડી રે
  હાં રે આંજેલ એમાં મેશ રે
  હેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો
  હેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

  હાં…મણિયારો તે અડાબીડ આંબલો ને
  કાંઈ હું રે કોયલડીનો કંઠ રે
  છેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો
  હે છેલ મુઝો, પરદેશી મણિયારો… મણિયારો

  હાં…પનિહારીનું ઢળકતું બેડલું રે 
  કાંઈ હું રે, છલકતું એમાં નીર રે
  છેલ મુઝો, વરણાગી મણિયારો
  છેલ મુઝો, હાલારી મણિયારો… મણિયારો

Maniyaro Te Halun Halun Thai Re Viyo

Han…maniyaro te maniyaro te
halun halun thai re viyo re…

  muz daladan udasiman hoya re
  chhel muzo, varanagi maniyaro
  he chhel muzo, paradeshi maniyaro… maniyaro

  han…maniyaro te kalayel moralo re
  kani hun re dhalakati dhel re
  chhel muzo, varanagi maniyaro…. Maniyaro

  han…maniyaro te maheraman miṭhado
  kani hun to samadariyani laher re
  hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

  han…maniyaro ji ashadhi mehulo re
  kani hun to vadal keri vij re
  hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

  han…aniyali re gori tari ankhadi re
  han re anjel eman mesh re
  hel muzo, varanagi maniyaro
  hel muzo, halari maniyaro… maniyaro

  han…maniyaro te adabid anbalo ne
  kani hun re koyaladino kantha re
  chhel muzo, halari maniyaro
  he chhel muzo, paradeshi maniyaro… maniyaro

  han…paniharinun dhalakatun bedalun re 
  kani hun re, chhalakatun eman nir re
  chhel muzo, varanagi maniyaro
  chhel muzo, halari maniyaro… maniyaro

Source: Mavjibhai