માનો ગરબો રે રમે રાજને દરબાર - Mano Garabo Re Rame Rajane Darabara - Lyrics

માનો ગરબો રે રમે રાજને દરબાર

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

 રમતો ભમતો રે, આવ્યો કુંભારીને દ્વાર
 એલી કુંભારીની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
 માને ગરબે રે, રૂડા કોડિયાં મેલાવ

 માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

 રમતો ભમતો રે, આવ્યો સોનીડાને દ્વાર
 એલી સોનીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
 માને ગરબે રે, રૂડા જાળીયા મેલાવ

 માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

 રમતો ભમતો રે, આવ્યો ઘાંચીડાને દ્વાર
 એલી ઘાંચીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
 માને ગરબે રે, રૂડા દિવેલીયા પુરાવ

 માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

Mano Garabo Re Rame Rajane Darabara

Mano garabo re, rame rajane darabara

 ramato bhamato re, avyo kunbharine dvara
 eli kunbharini nara, tun to suti hoya to jaga
 mane garabe re, rud kodiyan melava

 mano garabo re, rame rajane darabara

 ramato bhamato re, avyo sonidane dvara
 eli sonidani nara, tun to suti hoya to jaga
 mane garabe re, rud jaliya melava

 mano garabo re, rame rajane darabara

 ramato bhamato re, avyo ghanchidane dvara
 eli ghanchidani nara, tun to suti hoya to jaga
 mane garabe re, rud diveliya purava

 mano garabo re, rame rajane darabara

Source: Mavjibhai