મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ - Mar Raman Rakhaval Ochh Hoya Nahi - Lyrics

મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ
એના ધોયેલા ધોવણમાં ધાબા હોય નહિ
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

એનુ ઢોલ અગમથી વાગે, અગમ-નિગમની વાણી ભાખે
એજી એના આંખ્યુંના અણસારા ધોખા હોય નહિ
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

કાયા જ્યારે કરવટ બદલે, પરખાયે એ પગલે પગલે
એજી એની જ્યોતિ ઝબકારા ઓછા હોય નહિ
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

સુખ દુ:ખના તડકા છાયા, માયામાં મૂંઝાતી કાયા
એજી એના પાપણનાં પલકારા ઓછા હોય નહિ
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ
એના ધોયેલા ધોવણમાં ધાબા હોય નહિ
મારા રામના રખવાળા ઓછા હોય નહિ

  • અવિનાશ વ્યાસ

Mar Raman Rakhaval Ochh Hoya Nahi

Mar raman rakhaval ochh hoya nahi
En dhoyel dhovanaman dhab hoya nahi
mar raman rakhaval ochh hoya nahi

Enu dhol agamathi vage, agama-nigamani vani bhakhe
Eji en ankhyunna anasar dhokh hoya nahi
mar raman rakhaval ochh hoya nahi

Kaya jyare karavat badale, parakhaye e pagale pagale
Eji eni jyoti zabakar ochh hoya nahi
mar raman rakhaval ochh hoya nahi

Sukh du:khan tadak chhaya, mayaman munzati kaya
Eji en papananan palakar ochh hoya nahi
mar raman rakhaval ochh hoya nahi

Mar raman rakhaval ochh hoya nahi
En dhoyel dhovanaman dhab hoya nahi
mar raman rakhaval ochh hoya nahi

  • avinash vyasa

Source: Mavjibhai