મારા નખના પરવાળા જેવી ચૂંદડી - Mārā Nakhanā Paravāḷā Jevī Chūndaḍī - Lyrics

મારા નખના પરવાળા જેવી ચૂંદડી

(કન્યાને ચૂંદડી ઓઢાડતી વખતે)

મારા નખના પરવાળા જેવી ચૂંદડી
મારી ચૂંદડીનો રંગ રાતો હો લાડલી
ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી

હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી
મારા દાદાજી દેખે માતાજી દેખે
કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી

તમારા દાદાના તેડ્યાં અમે આવશું
તમારી માતાના મન મોહશે હો લાડલી
ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી

હું તો કેમ કરી ઓઢું રે સાયબા ચૂંદડી
મારા વીરોજી દેખે ભાભી દેખે
કેમ રે ઓઢું રે સોરંગ ચૂંદડી

તમારા વીરાના તેડ્યાં અમે આવશું
તમારી ભાભીના ગુણલાં ગાશું હો લાડલી
ઓઢોને સાહેબજાદી ચૂંદડી


Mārā Nakhanā Paravāḷā Jevī Chūndaḍī

(kanyāne chūndaḍī oḍhāḍatī vakhate)

Mārā nakhanā paravāḷā jevī chūndaḍī
Mārī chūndaḍīno ranga rāto ho lāḍalī
Oḍhone sāhebajādī chūndaḍī

Hun to kem karī oḍhun re sāyabā chūndaḍī
Mārā dādājī dekhe mātājī dekhe
Kem re oḍhun re soranga chūndaḍī

Tamārā dādānā teḍyān ame āvashun
Tamārī mātānā man mohashe ho lāḍalī
Oḍhone sāhebajādī chūndaḍī

Hun to kem karī oḍhun re sāyabā chūndaḍī
Mārā vīrojī dekhe bhābhī dekhe
Kem re oḍhun re soranga chūndaḍī

Tamārā vīrānā teḍyān ame āvashun
Tamārī bhābhīnā guṇalān gāshun ho lāḍalī
Oḍhone sāhebajādī chūndaḍī

Source: Mavjibhai