મારા નેણમાં સમાવ્યા નંદલાલને - Mara Nenaman Samavya Nandalalane - Gujarati

મારા નેણમાં સમાવ્યા નંદલાલને

મારા નેણમાં સમાવ્યા નંદલાલને
રે મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર
હું તો કોને ઢોળું ને કોને સંઘરું?
મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર

મારાં પગલાં મંડાયા ગામની દિશે રે
હૈયું તલખે વૃંદાવનની કુંજે
હું તો કઈ દિશ છાંડુ ને ક્યહી સંચરું?
મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર

ઘરે મોડી પડું તો માડી ખોળશે રે
મને વીંધે છે મોરલીના સૂર
હું તો કોને ભૂલું ને કોને સાંભરું?
મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર

મારા હોઠે નનૈયો લોકલાજનો
રે મારું હૈયું ઓ સાંવરા અધીર
હું તો શું રે છુપાવું ને શું કહું?
મારી મટુકીમાં જમુનાનાં નીર


मारा नेणमां समाव्या नंदलालने

मारा नेणमां समाव्या नंदलालने
रे मारी मटुकीमां जमुनानां नीर
हुं तो कोने ढोळुं ने कोने संघरुं?
मारी मटुकीमां जमुनानां नीर

मारां पगलां मंडाया गामनी दिशे रे
हैयुं तलखे वृंदावननी कुंजे
हुं तो कई दिश छांडु ने क्यही संचरुं?
मारी मटुकीमां जमुनानां नीर

घरे मोडी पडुं तो माडी खोळशे रे
मने वींधे छे मोरलीना सूर
हुं तो कोने भूलुं ने कोने सांभरुं?
मारी मटुकीमां जमुनानां नीर

मारा होठे ननैयो लोकलाजनो
रे मारुं हैयुं ओ सांवरा अधीर
हुं तो शुं रे छुपावुं ने शुं कहुं?
मारी मटुकीमां जमुनानां नीर


Mara Nenaman Samavya Nandalalane

Mara nenaman samavya nandalalane
Re mari matukiman jamunanan nir
hun to kone dholun ne kone sangharun? Mari matukiman jamunanan nir

Maran pagalan mandaya gamani dishe re
Haiyun talakhe vrundavanani kunje
hun to kai dish chhandu ne kyahi sancharun? Mari matukiman jamunanan nir

Ghare modi padun to madi kholashe re
Mane vindhe chhe moralina sur
hun to kone bhulun ne kone sanbharun? Mari matukiman jamunanan nir

Mara hothe nanaiyo lokalajano
Re marun haiyun o sanvara adhir
hun to shun re chhupavun ne shun kahun? Mari matukiman jamunanan nira


Mārā neṇamān samāvyā nandalālane

Mārā neṇamān samāvyā nandalālane
Re mārī maṭukīmān jamunānān nīr
hun to kone ḍhoḷun ne kone sangharun? Mārī maṭukīmān jamunānān nīr

Mārān pagalān manḍāyā gāmanī dishe re
Haiyun talakhe vṛundāvananī kunje
hun to kaī dish chhānḍu ne kyahī sancharun? Mārī maṭukīmān jamunānān nīr

Ghare moḍī paḍun to māḍī khoḷashe re
Mane vīndhe chhe moralīnā sūr
hun to kone bhūlun ne kone sānbharun? Mārī maṭukīmān jamunānān nīr

Mārā hoṭhe nanaiyo lokalājano
Re mārun haiyun o sānvarā adhīr
hun to shun re chhupāvun ne shun kahun? Mārī maṭukīmān jamunānān nīra


Source : સ્વરઃ સુમન કલ્યાણપુર
ગીતઃ હરીન્દ્ર દવે
સંગીતઃ અજિત મર્ચંટ