મારા સાસરો તે લાવ્યા ઢોલિયો, પિયુ નાના છે - Mara Sasaro Te Lavya Dholiyo, Piyu Nana Chhe - Gujarati & English Lyrics

મારા સાસરો તે લાવ્યા ઢોલિયો, પિયુ નાના છે,
સાસુડી રે લાવી સેજ, ભમર પિયુ નાના છે.

મારા જેઠ તે લાવ્યા દીવડો પિયુ નાના છે,
જેઠાણી રે સીંચે તેલ, ભમર પિયુ નાના છે.

મારો દેર તે લાવ્યા ફૂલડાં પિયુ નાના છે,
દેરાણી ગૂંથે હાર, ભમર પિયુ નાના છે.

સસરા રે લ્યો તમારો ઢોલિયો પિયુ નાના છે,
સાસુજી લ્યો તમારી સેજ, ભમર પિયુ નાના છે.

જેઠ રે લ્યો તમારો દીવડો પિયુ નાના છે,
જેઠાણી રે લ્યો તમારું તેલ, ભમર પિયુ નાના છે.

દેર રે લ્યો તમારાં ફૂલડાં પિયુ નાના છે,
દેરાણી રે લ્યો તમારો હાર, ભમર પિયુ નાના છે.

Mara Sasaro Te Lavya Dholiyo, Piyu Nana Chhe

Nanadalan vir vin ekalan ji re,
Sun mandir khav dhaya ho ji re,
Ke’duni joti’ti vaṭa, ve’l valam gher avajo

Utar deshun tamane orad ji re
Deshun kani mediyunna mol ho ji re
Ke 'duni jati’ti vaṭa…

Podhan deshun tamane dholiya ji re
Deshun kani hindol khat ho ji re
Ke’duni joti’ti vaṭa

Bhojan deshun tamane lapasi ji re
Deshun kani kadhiyelan dudh ho ji re
Ke’duni joti’ti vaṭa…

Mukhavas deshun tamane elachi ji re
Deshun kani bidalan pan ho ji re
Ke’duni jati to vaṭa