મારે ઘેર આવજે માવા - Māre Gher Aaje Māvā - Lyrics

મારે ઘેર આવજે માવા

મારે ઘેર આવજે માવા કાલ સવારે ઢેબરું ખાવા

બાજરી કેરું ઢેબરું કરું ને તળતાં મૂકું તેલ
આથણું પાપડ કાચરી ને ઉપર દહીંનું દડબું છેલ

મારે ઘેર આવજે માવા કાલ સવારે ઢેબરું ખાવા

મારે આંગણ વાડિયું માવા ચોખલિયાળી ભાત
ઊનો ઊનો પોંક પાડું ને આપું સાકર સાથ

મારે ઘેર આવજે માવા કાલ સવારે ઢેબરું ખાવા

હરિ બંધાવું હીંચકો ને હીરલા દોરી હાથ
હળવે હળવે હીંચકો નાખું તમે પોઢો દીનાનાથ

મારે ઘેર આવજે માવા કાલ સવારે ઢેબરું ખાવા


Māre Gher Aaje Māvā

Māre gher āvaje māvā kāl savāre ḍhebarun khāvā

Bājarī kerun ḍhebarun karun ne taḷatān mūkun tela
Āthaṇun pāpaḍ kācharī ne upar dahīnnun daḍabun chhela

Māre gher āvaje māvā kāl savāre ḍhebarun khāvā

Māre āngaṇ vāḍiyun māvā chokhaliyāḷī bhāta
Ūno ūno ponka pāḍun ne āpun sākar sātha

Māre gher āvaje māvā kāl savāre ḍhebarun khāvā

Hari bandhāvun hīnchako ne hīralā dorī hātha
Haḷave haḷave hīnchako nākhun tame poḍho dīnānātha

Māre gher āvaje māvā kāl savāre ḍhebarun khāvā

Source: Mavjibhai