મારે પાલવડે બંધાયો - Mare Palavade Bandhayo - Gujarati

મારે પાલવડે બંધાયો

મારે પાલવડે બંધાયો જશોદાનો જાયો,
આખા રે મલકનો માણીગર મોહન
એક નાની શી ગાંઠે ગંઠાયો
જશોદાનો જાયો…
મારે પાલવડે બંધાયો જશોદાનો જાયો.

એવો રે બાંધ્યો કે છૂટ્યો ના છૂટે
આંખ્યુંના આંસુ ભલે ખૂટ્યા ના ખૂટે
આજ ઠીક લાગ હાથ મારે આવ્યો જશોદાનો જાયો…
મારે પાલવડે બંધાયો જશોદાનો જાયો.

મારે કાંકરીયા ને મટકી ફૂટે
મારગ આવી મારા મહીડા નીત લૂંટે
મુને લૂંટતા એ પોતે લૂંટાયો જશોદાનો જાયો…
મારે પાલવડે બંધાયો જશોદાનો જાયો.

સ્થંભ વિના આખું આકાશ લટકાવ્યું
મહીં ચંદ્ર-સૂરજ-તારાનું તોરણ ટીંગાવ્યું,
સહુને ટીંગાવનાર, લટકંતો લાલ,
મારા પાલવની કોરે ટીંગાયો જશોદાનો જાયો…
મારે પાલવડે બંધાયો જશોદાનો જાયો.


मारे पालवडे बंधायो

मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जायो,
आखा रे मलकनो माणीगर मोहन
एक नानी शी गांठे गंठायो
जशोदानो जायो…
मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जायो.

एवो रे बांध्यो के छूट्यो ना छूटे
आंख्युंना आंसु भले खूट्या ना खूटे
आज ठीक लाग हाथ मारे आव्यो जशोदानो जायो…
मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जायो.

मारे कांकरीया ने मटकी फूटे
मारग आवी मारा महीडा नीत लूंटे
मुने लूंटता ए पोते लूंटायो जशोदानो जायो…
मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जायो.

स्थंभ विना आखुं आकाश लटकाव्युं
महीं चंद्र-सूरज-तारानुं तोरण टींगाव्युं,
सहुने टींगावनार, लटकंतो लाल,
मारा पालवनी कोरे टींगायो जशोदानो जायो…
मारे पालवडे बंधायो जशोदानो जायो.


Mare Palavade Bandhayo

Mare palavade bandhayo jashodano jayo,
Akha re malakano manigar mohana
Ek nani shi ganthe ganthayo
Jashodano jayo…
Mare palavade bandhayo jashodano jayo.

Evo re bandhyo ke chhutyo na chhute
Ankhyunna ansu bhale khutya na khute
Aj thik lag hath mare avyo jashodano jayo…
Mare palavade bandhayo jashodano jayo.

Mare kankariya ne mataki fute
Marag avi mara mahida nit lunte
Mune luntata e pote luntayo jashodano jayo…
Mare palavade bandhayo jashodano jayo.

Sthanbh vina akhun akash latakavyun
mahin chandra-suraja-taranun toran tingavyun,
Sahune tingavanara, latakanto lala,
Mara palavani kore tingayo jashodano jayo…
Mare palavade bandhayo jashodano jayo.


Māre pālavaḍe bandhāyo

Māre pālavaḍe bandhāyo jashodāno jāyo,
Ākhā re malakano māṇīgar mohana
Ek nānī shī gānṭhe ganṭhāyo
Jashodāno jāyo…
Māre pālavaḍe bandhāyo jashodāno jāyo.

Evo re bāndhyo ke chhūṭyo nā chhūṭe
Ānkhyunnā ānsu bhale khūṭyā nā khūṭe
Āj ṭhīk lāg hāth māre āvyo jashodāno jāyo…
Māre pālavaḍe bandhāyo jashodāno jāyo.

Māre kānkarīyā ne maṭakī fūṭe
Mārag āvī mārā mahīḍā nīt lūnṭe
Mune lūnṭatā e pote lūnṭāyo jashodāno jāyo…
Māre pālavaḍe bandhāyo jashodāno jāyo.

Sthanbh vinā ākhun ākāsh laṭakāvyun
mahīn chandra-sūraja-tārānun toraṇ ṭīngāvyun,
Sahune ṭīngāvanāra, laṭakanto lāla,
Mārā pālavanī kore ṭīngāyo jashodāno jāyo…
Māre pālavaḍe bandhāyo jashodāno jāyo.


Source : અવિનાશ વ્યાસ