મારી બેનીની વાત ન પૂછો - Mārī Benīnī Vāt N Pūchho - Lyrics

મારી બેનીની વાત ન પૂછો

(ફટાણું - ફિલ્મી સ્ટાઈલ)

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારી બેની બહુ શાણી રે
એના ગોરા મુખડા આગળ
ચંદરમા પણ કાળા રે

તારી બેનીની શું વાત કરું હું
કહેવામાં કંઈ માલ નથી
બાંધી મૂઠી લાખની વેવાણ
ખોલવામાં કંઈ સાર નથી

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો છે

ભણેલ ગણેલ ઠરેલ બેની
ઉજાળે ઘરનું નામ જી
તારી બેનીના ઉપલા માળે
નહિ અકલનું નામ જી

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી છે
મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો છે

મારા વીરાનો કંઠ બુલંદી
સૂણતાં ભાન ભૂલાવે જી
તારા વીરાનો સૂર સાંભળતાં
ભેંસ ભડકીને ભાગે જી

મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો રે
મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી રે

મારી બેનીના ફોટા જાણે
ગુલાબ કેરા ગોટા જી
તારી બેનીના ફોટા જાણે
ધુમાડાના ગોટા જી

મારી બેનીની વાત ન પૂછો
મારો બેની બહુ શાણી છે
મારા વીરાની વાત ન પૂછો
મારો વીરો બહુ શાણો રે


Mārī Benīnī Vāt N Pūchho

(faṭāṇun - filmī sṭāīla)

Mārī benīnī vāt n pūchho
Mārī benī bahu shāṇī re
Enā gorā mukhaḍā āgaḷa
Chandaramā paṇ kāḷā re

Tārī benīnī shun vāt karun hun
Kahevāmān kanī māl nathī
Bāndhī mūṭhī lākhanī vevāṇa
Kholavāmān kanī sār nathī

Mārā vīrānī vāt n pūchho
Māro vīro bahu shāṇo chhe

Bhaṇel gaṇel ṭharel benī
Ujāḷe gharanun nām jī
Tārī benīnā upalā māḷe
Nahi akalanun nām jī

Mārī benīnī vāt n pūchho
Māro benī bahu shāṇī chhe
Mārā vīrānī vāt n pūchho
Māro vīro bahu shāṇo chhe

Mārā vīrāno kanṭha bulandī
Sūṇatān bhān bhūlāve jī
Tārā vīrāno sūr sānbhaḷatān
Bhensa bhaḍakīne bhāge jī

Mārā vīrānī vāt n pūchho
Māro vīro bahu shāṇo re
Mārī benīnī vāt n pūchho
Māro benī bahu shāṇī re

Mārī benīnā foṭā jāṇe
Gulāb kerā goṭā jī
Tārī benīnā foṭā jāṇe
Dhumāḍānā goṭā jī

Mārī benīnī vāt n pūchho
Māro benī bahu shāṇī chhe
Mārā vīrānī vāt n pūchho
Māro vīro bahu shāṇo re

Source: Mavjibhai