મારી ગાગરડીની કોર - Mari Gagaradini Kora - Gujarati

મારી ગાગરડીની કોર

મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!
કેટલીયે વાર કહ્યું ઊડી ઊડી જા, વેરી
ઊડે નહિ, ચિત્તડાનો ચોર, ચિત્તડાનો ચોર!
મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!

રીમ ઝીમ રીમ ઝીમ શ્રાવણ વરસે
ભરી રે ગાગર તોયે મરું હું તો તરસે
ભીની ભીની ચૂંદડીમાં ભીનું રે જોબનિયું
ટીકી ટીકી જૂએ મસ્તીખોર, ચિત્તડાનો ચોર!
મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!

કોઈ મોરલાને વારો, મને આવીને ઊગારો
ના છોડે કેડો મારો, એને લાગે ના ડારો
માને નહિ એવો એનો તોર, ચિત્તડાનો ચોર!
મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!

હું એકલી, મોર એકલો, એકલ જળની ધાર
જંપવા દે મોર મને, જાવા દે મોર મને
એકલ મારી જાત
એકલી હું ને એકલો એ
નજરો ગૂંથુ છૂટી જશે ને
રમતા રમતા તૂટી જશે
ચૂડી મારી નવી નકોર
ચિત્તડાનો ચોર!
મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!

કેટલીયે વાર કહ્યું ઊડી ઊડી જા, વેરી
ઊડે નહિ, ચિત્તડાનો ચોર, ચિત્તડાનો ચોર!
મારી ગાગરડીની કોર, જોને આવી બેઠો મોર!


मारी गागरडीनी कोर

मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!
केटलीये वार कह्युं ऊडी ऊडी जा, वेरी
ऊडे नहि, चित्तडानो चोर, चित्तडानो चोर!
मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!

रीम झीम रीम झीम श्रावण वरसे
भरी रे गागर तोये मरुं हुं तो तरसे
भीनी भीनी चूंदडीमां भीनुं रे जोबनियुं
टीकी टीकी जूए मस्तीखोर, चित्तडानो चोर!
मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!

कोई मोरलाने वारो, मने आवीने ऊगारो
ना छोडे केडो मारो, एने लागे ना डारो
माने नहि एवो एनो तोर, चित्तडानो चोर!
मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!

हुं एकली, मोर एकलो, एकल जळनी धार
जंपवा दे मोर मने, जावा दे मोर मने
एकल मारी जात
एकली हुं ने एकलो ए
नजरो गूंथु छूटी जशे ने
रमता रमता तूटी जशे
चूडी मारी नवी नकोर
चित्तडानो चोर!
मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!

केटलीये वार कह्युं ऊडी ऊडी जा, वेरी
ऊडे नहि, चित्तडानो चोर, चित्तडानो चोर!
मारी गागरडीनी कोर, जोने आवी बेठो मोर!


Mari Gagaradini Kora

Mari gagaradini kora, jone avi betho mora! Ketaliye var kahyun udi udi ja, veri
Ude nahi, chittadano chora, chittadano chora! Mari gagaradini kora, jone avi betho mora!

Rim zim rim zim shravan varase
Bhari re gagar toye marun hun to tarase
Bhini bhini chundadiman bhinun re jobaniyun
Tiki tiki jue mastikhora, chittadano chora! Mari gagaradini kora, jone avi betho mora!

Koi moralane varo, mane avine ugaro
Na chhode kedo maro, ene lage na daro
Mane nahi evo eno tora, chittadano chora! Mari gagaradini kora, jone avi betho mora!

Hun ekali, mor ekalo, ekal jalani dhara
Janpava de mor mane, java de mor mane
ekal mari jata
Ekali hun ne ekalo e
najaro gunthu chhuti jashe ne
Ramata ramata tuti jashe
chudi mari navi nakora
chittadano chora! Mari gagaradini kora, jone avi betho mora!

Ketaliye var kahyun udi udi ja, veri
Ude nahi, chittadano chora, chittadano chora! Mari gagaradini kora, jone avi betho mora!


Mārī gāgaraḍīnī kora

Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora! Keṭalīye vār kahyun ūḍī ūḍī jā, verī
Ūḍe nahi, chittaḍāno chora, chittaḍāno chora! Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora!

Rīm zīm rīm zīm shrāvaṇ varase
Bharī re gāgar toye marun hun to tarase
Bhīnī bhīnī chūndaḍīmān bhīnun re jobaniyun
Ṭīkī ṭīkī jūe mastīkhora, chittaḍāno chora! Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora!

Koī moralāne vāro, mane āvīne ūgāro
Nā chhoḍe keḍo māro, ene lāge nā ḍāro
Māne nahi evo eno tora, chittaḍāno chora! Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora!

Hun ekalī, mor ekalo, ekal jaḷanī dhāra
Janpavā de mor mane, jāvā de mor mane
ekal mārī jāta
Ekalī hun ne ekalo e
najaro gūnthu chhūṭī jashe ne
Ramatā ramatā tūṭī jashe
chūḍī mārī navī nakora
chittaḍāno chora! Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora!

Keṭalīye vār kahyun ūḍī ūḍī jā, verī
Ūḍe nahi, chittaḍāno chora, chittaḍāno chora! Mārī gāgaraḍīnī kora, jone āvī beṭho mora!


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ આશાપૂરા માતની ચૂંદડી (૧૯૭૮)