મારો હંસલો નાનો ને - Maro Hansalo Nano Ne - Lyrics

મારો હંસલો નાનો ને

જૂનું તો થયું રે દેવળ જૂનું તો થયું
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું

આરે કાયા રે હંસા, ડોલવાને લાગી રે
પડી ગયાં દાંત, માંયલી રેખું તો રહ્યું
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું

તારે ને મારે હંસા પ્રીત્યું બંધાણી રે
ઊડી ગયો હંસ પીંજર પડી તો રહ્યું
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરનાં ગુણ
પ્રેમનો પ્યાલો તમને પાઉં ને પીઉં
મારો હંસલો નાનો ને દેવળ જૂનું તો થયું

  • મીરાંબાઈ

Maro Hansalo Nano Ne

Junun to thayun re deval junun to thayun
Maro hansalo nano ne deval junun to thayun

Are kaya re hansa, dolavane lagi re
Padi gayan danta, manyali rekhun to rahyun
Maro hansalo nano ne deval junun to thayun

Tare ne mare hansa prityun bandhani re
Udi gayo hansa pinjar padi to rahyun
Maro hansalo nano ne deval junun to thayun

Bai miran kahe prabhu giridharanan guna
Premano pyalo tamane paun ne piun
Maro hansalo nano ne deval junun to thayun

  • miranbai

Source: Mavjibhai