મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં - Maro Hiro Khovano Kacharama - Gujarati & english Lyrics

બળો બળાઈ ના કરે
બળો ના બોલે બોલ
હીરા મુખ સે ના કહે
કે લાખો હમારા મોલ

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પૂર્વમાં ગોતું હું પશ્ચિમ ગોતું
પૂર્વમાં ગોતું હું પશ્ચિમ ગોતું
ગોતું હું માળા મણકામાં
ગોતું હું માળા મણકામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

ગંગામાં ગોતું હું જમનામાં ગોતું
ગંગામાં ગોતું હું જમનામાં ગોતું
ગોતું હું પાણી પથ્થરામાં
ગોતું હું પાણી પથ્થરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

સાધુ ભૂલ્યા સંસારી ભૂલ્યા
સાધુ ભૂલ્યા સંસારી ભૂલ્યા
ચારો ભૂલ્યા એના નખરામાં
ચારો ભૂલ્યા એના નખરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

કહત કબીરા સુનો ભઈ સાધુ
કહત કબીરા સુનો ભઈ સાધુ
હીરલો છે તારા રુદિયામાં
હીરલો છે તારા રુદિયામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

પાંચ પચીસના ઝગડામાં મારો
પાંચ પચીસના ઝગડામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં
મારો હીરો ખોવાણો કચરામાં

Maro Hiro Khovano Kacharama

Baḷo baḷāī nā kare
Baḷo nā bole bola
Hīrā mukh se nā kahe
Ke lākho hamārā mola

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pūrvamān gotun hun pashchim gotun
Pūrvamān gotun hun pashchim gotun
Gotun hun māḷā maṇakāmān
Gotun hun māḷā maṇakāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Gangāmān gotun hun jamanāmān gotun
Gangāmān gotun hun jamanāmān gotun
Gotun hun pāṇī paththarāmān
Gotun hun pāṇī paththarāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Sādhu bhūlyā sansārī bhūlyā
Sādhu bhūlyā sansārī bhūlyā
Chāro bhūlyā enā nakharāmān
Chāro bhūlyā enā nakharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Kahat kabīrā suno bhaī sādhu
Kahat kabīrā suno bhaī sādhu
Hīralo chhe tārā rudiyāmān
Hīralo chhe tārā rudiyāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Pāncha pachīsanā zagaḍāmān māro
Pāncha pachīsanā zagaḍāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān
Māro hīro khovāṇo kacharāmān

Maro Hiro Khovano Kachra Ma | Desi Bhajan | Mathurbhai Kanjariya | Ashok Sound. (2020, April 13). YouTube