મારો માંડવો રઢિયાળો - Māro Mānḍavo Raḍhiyāḷo - Lyrics

મારો માંડવો રઢિયાળો

(વરપક્ષે મંડપ મૂરત)

મારો માંડવો રઢિયાળો
લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ
લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ

વીરને માતા જોઈએ તો
શારદાબેનને તેડાવો માણારાજ
લાડેકોડે અમરીશભાઈ પરણાવો માણારાજ

મારો માંડવો રઢિયાળો
લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ
લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ

વીરને બાપુ જોઈએ તો
કનુભાઈને તેડાવો માણારાજ
લાડેકોડે દીકરો પરણાવો માણારાજ

મારો માંડવો રઢિયાળો
લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ
લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ

વીરને બેની જોઈએ તો
ભારતીબેનને તેડાવો માણારાજ
લાડેકોડે વીરાને પરણાવો માણારાજ

મારો માંડવો રઢિયાળો
લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ
લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ

વીરને બનેવી જોઈએ તો
નરેશભાઈને તેડાવો માણારાજ
લાડેકોડે અમરીશભાઈ પરણાવો માણારાજ

મારો માંડવો રઢિયાળો
લીલી પાંદડીએ છવરાવો માણારાજ
લીલી પીળી માંડવાની છાંય માણારાજ


Māro Mānḍavo Raḍhiyāḷo

(varapakṣhe manḍap mūrata)

Māro mānḍavo raḍhiyāḷo
Līlī pāndaḍīe chhavarāvo māṇārāja
Līlī pīḷī mānḍavānī chhānya māṇārāja

Vīrane mātā joīe to
Shāradābenane teḍāvo māṇārāja
Lāḍekoḍe amarīshabhāī paraṇāvo māṇārāja

Māro mānḍavo raḍhiyāḷo
Līlī pāndaḍīe chhavarāvo māṇārāja
Līlī pīḷī mānḍavānī chhānya māṇārāja

Vīrane bāpu joīe to
Kanubhāīne teḍāvo māṇārāja
Lāḍekoḍe dīkaro paraṇāvo māṇārāja

Māro mānḍavo raḍhiyāḷo
Līlī pāndaḍīe chhavarāvo māṇārāja
Līlī pīḷī mānḍavānī chhānya māṇārāja

Vīrane benī joīe to
Bhāratībenane teḍāvo māṇārāja
Lāḍekoḍe vīrāne paraṇāvo māṇārāja

Māro mānḍavo raḍhiyāḷo
Līlī pāndaḍīe chhavarāvo māṇārāja
Līlī pīḷī mānḍavānī chhānya māṇārāja

Vīrane banevī joīe to
Nareshabhāīne teḍāvo māṇārāja
Lāḍekoḍe amarīshabhāī paraṇāvo māṇārāja

Māro mānḍavo raḍhiyāḷo
Līlī pāndaḍīe chhavarāvo māṇārāja
Līlī pīḷī mānḍavānī chhānya māṇārāja

Source: Mavjibhai