મારો સસરો સવા લાખનો! - Maro Sasaro Sava Lakhano! - Gujarati

મારો સસરો સવા લાખનો!

હે સ્વર્ગસદનના રહેવાસી
મારા પરમપૂજ્ય સમજુ સસરાજી
તમને નમસ્કાર! તમને પ્રણામ!

માણસ જેવો માણસ આખર ઢગલો કેવળ રાખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો
ફોટામાં પણ સમજુ સસરો કરે ઈશારો આંખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

ખખડી ગયેલો પૂરો ખટારો ધીરે ધીરે હાંકું
ગરમ થાય તો બોનેટ ખોલી ઉપર પાણી નાખું
ઢીલો નટ એનો ઠીક કરું
નહિ તો સવાલ મારા નાકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય જય સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

જય જય સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

રંગ રોગાન કરેલ ગાડી થોડી આડી અવળી જાય
પણ મારો હાથ સ્ટિયરિંગ પર એવો કે અકસ્માત ન થાય

ભાર મરદનો બૈરા સાથે
ત્રણ મણ ને નવટાંકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય જય સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

દીકરી જેવી દીકરી આપે મુજને દીધી આખી
પાઈ પાઈની કમાઈ આપે જમાઈ માટે રાખી

હે પરમપૂજ્ય તમે માફ કરી દ્યો માફ કરો
મારી આંખો ભરાઈ આવે છે સસરાજી
પરમપૂજ્ય તમે માફ કર દ્યો
ગુનો હોય જો રાંકનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

માણસ જેવો માણસ આખર ઢગલો કેવળ રાખનો
માનો યા ન માનો મારો સસરો સવા લાખનો

જય જય સસરા જી
પ્રભુ જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી
જય જય જય જય જય જય
જય જય જય જય સસરા જી

ક્ષમા કરો, માફ કરો
સસરાજી માફ કરો


मारो ससरो सवा लाखनो!

हे स्वर्गसदनना रहेवासी
मारा परमपूज्य समजु ससराजी
तमने नमस्कार! तमने प्रणाम!

माणस जेवो माणस आखर ढगलो केवळ राखनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो
फोटामां पण समजु ससरो करे ईशारो आंखनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो

खखडी गयेलो पूरो खटारो धीरे धीरे हांकुं
गरम थाय तो बोनेट खोली उपर पाणी नाखुं
ढीलो नट एनो ठीक करुं
नहि तो सवाल मारा नाकनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो

जय जय ससरा जी
प्रभु जय जय ससरा जी
जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी

जय जय ससरा जी
प्रभु जय जय ससरा जी
जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी

रंग रोगान करेल गाडी थोडी आडी अवळी जाय
पण मारो हाथ स्टियरिंग पर एवो के अकस्मात न थाय

भार मरदनो बैरा साथे
त्रण मण ने नवटांकनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो

जय जय ससरा जी
प्रभु जय जय ससरा जी
जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी

दीकरी जेवी दीकरी आपे मुजने दीधी आखी
पाई पाईनी कमाई आपे जमाई माटे राखी

हे परमपूज्य तमे माफ करी द्यो माफ करो
मारी आंखो भराई आवे छे ससराजी
परमपूज्य तमे माफ कर द्यो
गुनो होय जो रांकनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो

माणस जेवो माणस आखर ढगलो केवळ राखनो
मानो या न मानो मारो ससरो सवा लाखनो

जय जय ससरा जी
प्रभु जय जय ससरा जी
जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी

जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी
जय जय जय जय जय जय
जय जय जय जय ससरा जी

क्षमा करो, माफ करो
ससराजी माफ करो


Maro Sasaro Sava Lakhano!

He svargasadanana rahevasi
Mara paramapujya samaju sasaraji
Tamane namaskara! Tamane pranama!

Manas jevo manas akhar dhagalo keval rakhano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano
Fotaman pan samaju sasaro kare isharo ankhano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano

Khakhadi gayelo puro khataro dhire dhire hankun
Garam thaya to bonet kholi upar pani nakhun
Dhilo nat eno thik karun
Nahi to saval mara nakano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano

Jaya jaya sasara ji
Prabhu jaya jaya sasara ji
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji

Jaya jaya sasara ji
Prabhu jaya jaya sasara ji
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji

Ranga rogan karel gadi thodi adi avali jaya
Pan maro hath stiyaringa par evo ke akasmat n thaya

Bhar maradano baira sathe
Tran man ne navatankano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano

Jaya jaya sasara ji
Prabhu jaya jaya sasara ji
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji

Dikari jevi dikari ape mujane didhi akhi
Pai paini kamai ape jamai mate rakhi

He paramapujya tame maf kari dyo maf karo
Mari ankho bharai ave chhe sasaraji
Paramapujya tame maf kar dyo
Guno hoya jo rankano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano

Manas jevo manas akhar dhagalo keval rakhano
Mano ya n mano maro sasaro sava lakhano

Jaya jaya sasara ji
Prabhu jaya jaya sasara ji
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji

Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasara ji

Kshama karo, maf karo
Sasaraji maf karo


Māro sasaro savā lākhano!

He svargasadananā rahevāsī
Mārā paramapūjya samaju sasarājī
Tamane namaskāra! Tamane praṇāma!

Māṇas jevo māṇas ākhar ḍhagalo kevaḷ rākhano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano
Foṭāmān paṇ samaju sasaro kare īshāro ānkhano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano

Khakhaḍī gayelo pūro khaṭāro dhīre dhīre hānkun
Garam thāya to boneṭ kholī upar pāṇī nākhun
Ḍhīlo naṭ eno ṭhīk karun
Nahi to savāl mārā nākano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano

Jaya jaya sasarā jī
Prabhu jaya jaya sasarā jī
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī

Jaya jaya sasarā jī
Prabhu jaya jaya sasarā jī
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī

Ranga rogān karel gāḍī thoḍī āḍī avaḷī jāya
Paṇ māro hāth sṭiyaringa par evo ke akasmāt n thāya

Bhār maradano bairā sāthe
Traṇ maṇ ne navaṭānkano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano

Jaya jaya sasarā jī
Prabhu jaya jaya sasarā jī
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī

Dīkarī jevī dīkarī āpe mujane dīdhī ākhī
Pāī pāīnī kamāī āpe jamāī māṭe rākhī

He paramapūjya tame māf karī dyo māf karo
Mārī ānkho bharāī āve chhe sasarājī
Paramapūjya tame māf kar dyo
Guno hoya jo rānkano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano

Māṇas jevo māṇas ākhar ḍhagalo kevaḷ rākhano
Māno yā n māno māro sasaro savā lākhano

Jaya jaya sasarā jī
Prabhu jaya jaya sasarā jī
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī

Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī
Jaya jaya jaya jaya jaya jaya
Jaya jaya jaya jaya sasarā jī

Kṣhamā karo, māf karo
Sasarājī māf karo


Source : સ્વરઃ પ્રફુલ્લ દવે ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ પરણ્યાં એટલે પ્યારા લાડી (૧૯૮૦)