મારું ચકડોળ ચાલે - Marun Chakadol Chale - Gujarati

મારું ચકડોળ ચાલે

ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે
ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે
  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ઓ લાલ ફેંટાવાળા, ઓ સોમાભાઈના સાળા
  ઓ કરસનકાકા કાળા, ઓ ભૂરી બંડીવાળા

  ઓહો લાલ ફેંટાવાળા, ઓ સોમાભાઈના સાળા
  ઓ કરસનકાકા કાળા, ઓ ભૂરી બંડીવાળા

  મારું ચકડોળ ચાલે. ચકડોળ ચાલે
  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે
  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ઓહો અદ્ધર પદ્ધર હવામાં સદ્ધર
  એનો હીંચકો હાલે, એનો હીંચકો હાલે
  નાનાં મોટાં સારાં ખોટાં બેસી અંદર મ્હાલે
  અરે બે પૈસામાં બબલો જોને
  આસમાનમાં ભાળે

  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ચકડોળ ચઢે ઊંચે નીચે એવું
  જીવતર ચડતું પડતું
  ઘડીમાં ઉપર ઘડીમાં નીચે
  ભાગ્ય સૌનું એવું ફરતું
  અરે દુ:ખ ભૂલીને સુખથી ઝૂલો
  નસીબની પાળે

  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

  ચરર ચરર મારું ચકડોળ ચાલે
  ચાકડ-ચુમ ચીંચીં, ચાકડ-ચુમ ચીંચીં તાલે
  આજે રોકડા ને ઉધાર કાલે

मारुं चकडोळ चाले

चरर चरर मारुं चकडोळ चाले
चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
आजे रोकडा ने उधार काले

  चरर चरर मारुं चकडोळ चाले
  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

  ओ लाल फेंटावाळा, ओ सोमाभाईना साळा
  ओ करसनकाका काळा, ओ भूरी बंडीवाळा

  ओहो लाल फेंटावाळा, ओ सोमाभाईना साळा
  ओ करसनकाका काळा, ओ भूरी बंडीवाळा

  मारुं चकडोळ चाले. चकडोळ चाले
  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

  चरर चरर मारुं चकडोळ चाले
  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

  ओहो अद्धर पद्धर हवामां सद्धर
  एनो हींचको हाले, एनो हींचको हाले
  नानां मोटां सारां खोटां बेसी अंदर म्हाले
  अरे बे पैसामां बबलो जोने
  आसमानमां भाळे

  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

  चकडोळ चढे ऊंचे नीचे एवुं
  जीवतर चडतुं पडतुं
  घडीमां उपर घडीमां नीचे
  भाग्य सौनुं एवुं फरतुं
  अरे दु:ख भूलीने सुखथी झूलो
  नसीबनी पाळे

  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

  चरर चरर मारुं चकडोळ चाले
  चाकड-चुम चींचीं, चाकड-चुम चींचीं ताले
  आजे रोकडा ने उधार काले

Marun Chakadol Chale

Charar charar marun chakadol chale
chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
aje rokada ne udhar kale

  charar charar marun chakadol chale
  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

  o lal fentavala, o somabhaina sala
  o karasanakaka kala, o bhuri bandivala

  oho lal fentavala, o somabhaina sala
  o karasanakaka kala, o bhuri bandivala

  marun chakadol chale. Chakadol chale
  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

  charar charar marun chakadol chale
  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

  oho addhar paddhar havaman saddhara
  eno hinchako hale, eno hinchako hale
  nanan motan saran khotan besi andar mhale
  are be paisaman babalo jone
  asamanaman bhale

  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

  chakadol chadhe unche niche evun
  jivatar chadatun padatun
  ghadiman upar ghadiman niche
  bhagya saunun evun faratun
  are du:kh bhuline sukhathi zulo
  nasibani pale

  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

  charar charar marun chakadol chale
  chakada-chum chinchin, chakada-chum chinchin tale
  aje rokada ne udhar kale

Mārun chakaḍoḷ chāle

Charar charar mārun chakaḍoḷ chāle
chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
āje rokaḍā ne udhār kāle

  charar charar mārun chakaḍoḷ chāle
  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

  o lāl fenṭāvāḷā, o somābhāīnā sāḷā
  o karasanakākā kāḷā, o bhūrī banḍīvāḷā

  oho lāl fenṭāvāḷā, o somābhāīnā sāḷā
  o karasanakākā kāḷā, o bhūrī banḍīvāḷā

  mārun chakaḍoḷ chāle. Chakaḍoḷ chāle
  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

  charar charar mārun chakaḍoḷ chāle
  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

  oho addhar paddhar havāmān saddhara
  eno hīnchako hāle, eno hīnchako hāle
  nānān moṭān sārān khoṭān besī andar mhāle
  are be paisāmān babalo jone
  āsamānamān bhāḷe

  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

  chakaḍoḷ chaḍhe ūnche nīche evun
  jīvatar chaḍatun paḍatun
  ghaḍīmān upar ghaḍīmān nīche
  bhāgya saunun evun faratun
  are du:kh bhūlīne sukhathī zūlo
  nasībanī pāḷe

  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

  charar charar mārun chakaḍoḷ chāle
  chākaḍa-chum chīnchīn, chākaḍa-chum chīnchīn tāle
  āje rokaḍā ne udhār kāle

Source : સ્વરઃ મન્ના ડે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મળેલા જીવ (૧૯૫૬)