મારું મન માંગે એક મન મનગમતું - Marun Man Mange Ek Man Managamatun - Gujarati

મારું મન માંગે એક મન મનગમતું

મારું મન…
મારું મન માંગે એક મન મનગમતું
મારું તન માંગે એક તન થનગનતું
મારું મન માંગે એક મન

મારું મન માંગે એક મન મનગમતું
મારું તન માંગે એક તન થનગનતું
મારું મન માંગે એક મન

કોઈ આવે…
કોઈ આવે મારા ઘટે વીણાના તાર છેડી જાતું
નૈનનમાં, મારા નૈનનમાં, કોઈ છાનુંમાનું સંતાતું
મારા જીવનનું ઉપવન માંગે સુમન સદા મહેકંતું
મારું તન માંગે એક તન થનગનતું
મારું મન માંગે એક મન

મારા તનમનની તરુવરડાળે થનગન થન નાચે મોર
મારા તનમનની તરુવરડાળે થનગન થન નાચે મોર
એ મનમોર મારા કાળજડાની કોરે કરતો શોર
થનગન થન નાચે મોર
મને મળ્યો મારો સાજન, ગગન રાજન
મિલન મદઝરતું

મારું તન માંગે એક તન થનગનતું
મારું મન માંગે એક મન

મારું મન માંગે એક મન મનગમતું
મારું તન માંગે એક તન થનગનતું
મારું મન માંગે એક મન


मारुं मन मांगे एक मन मनगमतुं

मारुं मन…
मारुं मन मांगे एक मन मनगमतुं
मारुं तन मांगे एक तन थनगनतुं
मारुं मन मांगे एक मन

मारुं मन मांगे एक मन मनगमतुं
मारुं तन मांगे एक तन थनगनतुं
मारुं मन मांगे एक मन

कोई आवे…
कोई आवे मारा घटे वीणाना तार छेडी जातुं
नैननमां, मारा नैननमां, कोई छानुंमानुं संतातुं
मारा जीवननुं उपवन मांगे सुमन सदा महेकंतुं
मारुं तन मांगे एक तन थनगनतुं
मारुं मन मांगे एक मन

मारा तनमननी तरुवरडाळे थनगन थन नाचे मोर
मारा तनमननी तरुवरडाळे थनगन थन नाचे मोर
ए मनमोर मारा काळजडानी कोरे करतो शोर
थनगन थन नाचे मोर
मने मळ्यो मारो साजन, गगन राजन
मिलन मदझरतुं

मारुं तन मांगे एक तन थनगनतुं
मारुं मन मांगे एक मन

मारुं मन मांगे एक मन मनगमतुं
मारुं तन मांगे एक तन थनगनतुं
मारुं मन मांगे एक मन


Marun Man Mange Ek Man Managamatun

Marun mana… Marun man mange ek man managamatun
Marun tan mange ek tan thanaganatun
Marun man mange ek man

Marun man mange ek man managamatun
Marun tan mange ek tan thanaganatun
Marun man mange ek mana

Koi ave… Koi ave mara ghate vinana tar chhedi jatun
Nainanaman, mara nainanaman, koi chhanunmanun santatun
Mara jivananun upavan mange suman sada mahekantun
Marun tan mange ek tan thanaganatun
Marun man mange ek mana

Mara tanamanani taruvaradale thanagan than nache mora
Mara tanamanani taruvaradale thanagan than nache mora
E manamor mara kalajadani kore karato shora
Thanagan than nache mora
Mane malyo maro sajana, gagan rajan
Milan madazaratun

Marun tan mange ek tan thanaganatun
Marun man mange ek mana

Marun man mange ek man managamatun
Marun tan mange ek tan thanaganatun
Marun man mange ek mana


Mārun man mānge ek man managamatun

Mārun mana… Mārun man mānge ek man managamatun
Mārun tan mānge ek tan thanaganatun
Mārun man mānge ek man

Mārun man mānge ek man managamatun
Mārun tan mānge ek tan thanaganatun
Mārun man mānge ek mana

Koī āve… Koī āve mārā ghaṭe vīṇānā tār chheḍī jātun
Nainanamān, mārā nainanamān, koī chhānunmānun santātun
Mārā jīvananun upavan mānge suman sadā mahekantun
Mārun tan mānge ek tan thanaganatun
Mārun man mānge ek mana

Mārā tanamananī taruvaraḍāḷe thanagan than nāche mora
Mārā tanamananī taruvaraḍāḷe thanagan than nāche mora
E manamor mārā kāḷajaḍānī kore karato shora
Thanagan than nāche mora
Mane maḷyo māro sājana, gagan rājan
Milan madazaratun

Mārun tan mānge ek tan thanaganatun
Mārun man mānge ek mana

Mārun man mānge ek man managamatun
Mārun tan mānge ek tan thanaganatun
Mārun man mānge ek mana


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મનુની માસી (૧૯૫૨)