મારું વનરાવન છે રૂડું - Mārun Vanarāvan Chhe Rūḍun - Lyrics

મારું વનરાવન છે રૂડું

એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ નહિ આવું વાં નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું

બેસીને રેવું ને ટગ ટગ જોવું
બેસીને રેવું ને ટગ ટગ જોવું
નહિ ખાવું કે જો નહિ મારે રે પીવું

ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
કે મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં
સરગના લોક તો છે અતિ કૂડાં
વાંથી વ્રજના ચોક મારે રૂડાં
ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

એ રે વિશે બે જોડીયા હતાં જો
એ રે વિશે બે જોડીયા હતાં જો
એને સતવર મેલ્યા જો ને કાઢી
ઓ નંદજીના લાલ રે વૈકુંઠ નહિ રે આવું
એ મારું વનરાવન છે રૂડું વૈકુંઠ નહિ રે આવું

સરગથી જો ને સોહામણું
અમને માનવને મૃત્યલોક રે
પણ ઈમાં મોટી વાતું દોહ્યલી
વળી ઈમાં જરા- મરણ જોગ


Mārun Vanarāvan Chhe Rūḍun

E mārun vanarāvan chhe rūḍun vaikunṭha nahi re āvun
E mārun vanarāvan chhe rūḍun vaikunṭha nahi re āvun
E nahi āvun vān nandajīnā lāl re vaikunṭha nahi re āvun

Besīne revun ne ṭag ṭag jovun
Besīne revun ne ṭag ṭag jovun
Nahi khāvun ke jo nahi māre re pīvun

O nandajīnā lāl re vaikunṭha nahi re āvun
Ke mārun vanarāvan chhe rūḍun vaikunṭha nahi re āvun

Saraganā lok to chhe ati kūḍān
Saraganā lok to chhe ati kūḍān
Vānthī vrajanā chok māre rūḍān
O nandajīnā lāl re vaikunṭha nahi re āvun
E mārun vanarāvan chhe rūḍun vaikunṭha nahi re āvun

E re vishe be joḍīyā hatān jo
E re vishe be joḍīyā hatān jo
Ene satavar melyā jo ne kāḍhī
O nandajīnā lāl re vaikunṭha nahi re āvun
E mārun vanarāvan chhe rūḍun vaikunṭha nahi re āvun

Saragathī jo ne sohāmaṇun
Amane mānavane mṛutyalok re
Paṇ īmān moṭī vātun dohyalī
Vaḷī īmān jarā- maraṇ joga

Source: Mavjibhai