મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા - Mathuraman Khel Kheli Avya - Lyrics

મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા

મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

માથાનો મુગટ ક્યાં મૂકી આવ્યા?
સાડી તે કોની ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

નાકની નથણી ક્યાં મૂકી આવ્યા?
વાળી તે કોની ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

ડોકનો હારલો ક્યાં મૂકી આવ્યા?
માળા તે કોની ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

હાથની પહોંચી ક્યાં મૂકી આવ્યા?
કંગન તે કોના ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

પગનાં ઝાંઝરા ક્યાં મૂકી આવ્યા?
સાંકળા તે કોના ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

પીળુ પીતાંબર ક્યાં મૂકી આવ્યા?
સાળુ તે કોના ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

કાનના કુંડળ ક્યાં મૂકી આવ્યા?
એરિંગ તે કોના ચોરી લાવ્ચા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

મુખની મોરલી ક્યાં મૂકી આવ્યા?
ખંજરી તે કોની ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

મનડું તમારું ક્યાં મૂકી આવ્યા?
સુધબુધ તે કોની ચોરી લાવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?

મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા!
હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?


Mathuraman Khel Kheli Avya

Mathuraman khel kheli avya! Ho kan kyan rami avya?

Mathano mugat kyan muki avya? Sadi te koni chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Nakani nathani kyan muki avya? Vali te koni chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Dokano haralo kyan muki avya? Mal te koni chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Hathani pahonchi kyan muki avya? Kangan te kon chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Paganan zanzar kyan muki avya? Sankal te kon chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Pilu pitanbar kyan muki avya? Salu te kon chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Kanan kundal kyan muki avya? Eringa te kon chori lavcha! Ho kan kyan rami avya?

Mukhani morali kyan muki avya? Khanjari te koni chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Manadun tamarun kyan muki avya? Sudhabudh te koni chori lavya! Ho kan kyan rami avya?

Mathuraman khel kheli avya! Ho kan kyan rami avya?

Source: Mavjibhai