મેશ ન આંજું રામ - Mesh N Anjun Rama - Lyrics

મેશ ન આંજું રામ

મેશ ન આંજું રામ
લેશ જગ્યા નહિ
હાય સખીરી નયન ભરાયો શ્યામ

એક ડરે રેખ ન ખેંચું
ભલે હસે વ્રજવામ
રખે નયનથી નીર વહે
તો સંગ વહે ઘનશ્યામ
મેશ ન આંજું રામ

કાળાં કરમનો કાળો મોહન
કાળું એનું નામ
કાજળની વધુ કાળપ લાગે
કરશે કેવાં કામ
મેશ ન આંજું રામ


मेश न आंजुं राम

मेश न आंजुं राम
लेश जग्या नहि
हाय सखीरी नयन भरायो श्याम

एक डरे रेख न खेंचुं
भले हसे व्रजवाम
रखे नयनथी नीर वहे
तो संग वहे घनश्याम
मेश न आंजुं राम

काळां करमनो काळो मोहन
काळुं एनुं नाम
काजळनी वधु काळप लागे
करशे केवां काम
मेश न आंजुं राम


Mesh N Anjun Rama

Mesh n anjun ram
Lesh jagya nahi
Haya sakhiri nayan bharayo shyama

Ek dare rekh n khenchun
Bhale hase vrajavama
Rakhe nayanathi nir vahe
To sanga vahe ghanashyama
Mesh n anjun rama

Kalan karamano kalo mohana
Kalun enun nama
Kajalani vadhu kalap lage
Karashe kevan kama
Mesh n anjun rama


Mesh n ānjun rāma

Mesh n ānjun rām
Lesh jagyā nahi
Hāya sakhīrī nayan bharāyo shyāma

Ek ḍare rekh n khenchun
Bhale hase vrajavāma
Rakhe nayanathī nīr vahe
To sanga vahe ghanashyāma
Mesh n ānjun rāma

Kāḷān karamano kāḷo mohana
Kāḷun enun nāma
Kājaḷanī vadhu kāḷap lāge
Karashe kevān kāma
Mesh n ānjun rāma


Source : નિનુ મઝુમદાર