મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી - Mithi Mithi Te Sakhi Vrujani Te Vataladi - Gujarati

મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી

મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
મધુરાં છે યમુનાનાં નીર
ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!
ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!

   મીઠી મીઠી રે શ્યામ વૃજની રે વાતલડી
   મીઠી મીઠી રે શ્યામ વૃજની રે વાતલડી
   મધુરાં તે તીર સમીર
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!

   અવનિને આંગણિયે સોહે સોહામણો 
   મધુવનમાં વૃંદાવન કુંજ
   અવનિને આંગણિયે સોહે સોહામણો 
   મધુવનમાં વૃંદાવન કુંજ
   એ રે રસકુંજમાં હું રમતી'તી
   એ રે રસકુંજમાં હું રમતી'તી
   શોધંતી જ્યોતિના પૂંજ
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!

   મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
   મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
   મધુરાં છે યમુનાનાં નીર
   ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!
   ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!

   તનમાં ગોવિંદ, મારા મનમાં ગોવિંદ 
   મારે નયને ગોવિંદ નિત્ય નાચે
   તનમાં ગોવિંદ, મારા મનમાં ગોવિંદ 
   મારે નયને ગોવિંદ નિત્ય નાચે
   આશા ગોવિંદ મારી શ્રદ્ધા ગોવિંદ
   આશા ગોવિંદ મારી શ્રદ્ધા ગોવિંદ
   પ્રાણે પ્રાણે ગોવિંદ નામ ગુંજે
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!
   ગોવિંદ નામ મીઠાં મીઠાં રે!

   મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
   મીઠી મીઠી તે સખી વૃજની તે વાટલડી
   મધુરાં છે યમુનાનાં નીર
   ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!
   ગોવિંદ ધામ મીઠાં મીઠાં રે!

मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी

मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
मधुरां छे यमुनानां नीर
गोविंद धाम मीठां मीठां रे!
गोविंद धाम मीठां मीठां रे!

   मीठी मीठी रे श्याम वृजनी रे वातलडी
   मीठी मीठी रे श्याम वृजनी रे वातलडी
   मधुरां ते तीर समीर
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!

   अवनिने आंगणिये सोहे सोहामणो 
   मधुवनमां वृंदावन कुंज
   अवनिने आंगणिये सोहे सोहामणो 
   मधुवनमां वृंदावन कुंज
   ए रे रसकुंजमां हुं रमती'ती
   ए रे रसकुंजमां हुं रमती'ती
   शोधंती ज्योतिना पूंज
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!

   मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
   मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
   मधुरां छे यमुनानां नीर
   गोविंद धाम मीठां मीठां रे!
   गोविंद धाम मीठां मीठां रे!

   तनमां गोविंद, मारा मनमां गोविंद 
   मारे नयने गोविंद नित्य नाचे
   तनमां गोविंद, मारा मनमां गोविंद 
   मारे नयने गोविंद नित्य नाचे
   आशा गोविंद मारी श्रद्धा गोविंद
   आशा गोविंद मारी श्रद्धा गोविंद
   प्राणे प्राणे गोविंद नाम गुंजे
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!
   गोविंद नाम मीठां मीठां रे!

   मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
   मीठी मीठी ते सखी वृजनी ते वाटलडी
   मधुरां छे यमुनानां नीर
   गोविंद धाम मीठां मीठां रे!
   गोविंद धाम मीठां मीठां रे!

Mithi Mithi Te Sakhi Vrujani Te Vataladi

Mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
madhuran chhe yamunanan nira
govinda dham mithan mithan re!
govinda dham mithan mithan re!

   mithi mithi re shyam vrujani re vataladi
   mithi mithi re shyam vrujani re vataladi
   madhuran te tir samira
   govinda nam mithan mithan re!
   govinda nam mithan mithan re!

   avanine anganiye sohe sohamano 
   madhuvanaman vrundavan kunja
   avanine anganiye sohe sohamano 
   madhuvanaman vrundavan kunja
   e re rasakunjaman hun ramati'ti
   e re rasakunjaman hun ramati'ti
   shodhanti jyotina punja
   govinda nam mithan mithan re!
   govinda nam mithan mithan re!

   mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
   mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
   madhuran chhe yamunanan nira
   govinda dham mithan mithan re!
   govinda dham mithan mithan re!

   tanaman govinda, mara manaman govinda 
   mare nayane govinda nitya nache
   tanaman govinda, mara manaman govinda 
   mare nayane govinda nitya nache
   asha govinda mari shraddha govinda
   asha govinda mari shraddha govinda
   prane prane govinda nam gunje
   govinda nam mithan mithan re!
   govinda nam mithan mithan re!

   mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
   mithi mithi te sakhi vrujani te vataladi
   madhuran chhe yamunanan nira
   govinda dham mithan mithan re!
   govinda dham mithan mithan re!

Mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī

Mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
madhurān chhe yamunānān nīra
govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!
govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!

   mīṭhī mīṭhī re shyām vṛujanī re vātalaḍī
   mīṭhī mīṭhī re shyām vṛujanī re vātalaḍī
   madhurān te tīr samīra
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!

   avanine āngaṇiye sohe sohāmaṇo 
   madhuvanamān vṛundāvan kunja
   avanine āngaṇiye sohe sohāmaṇo 
   madhuvanamān vṛundāvan kunja
   e re rasakunjamān hun ramatī'tī
   e re rasakunjamān hun ramatī'tī
   shodhantī jyotinā pūnja
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!

   mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
   mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
   madhurān chhe yamunānān nīra
   govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!
   govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!

   tanamān govinda, mārā manamān govinda 
   māre nayane govinda nitya nāche
   tanamān govinda, mārā manamān govinda 
   māre nayane govinda nitya nāche
   āshā govinda mārī shraddhā govinda
   āshā govinda mārī shraddhā govinda
   prāṇe prāṇe govinda nām gunje
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!
   govinda nām mīṭhān mīṭhān re!

   mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
   mīṭhī mīṭhī te sakhī vṛujanī te vāṭalaḍī
   madhurān chhe yamunānān nīra
   govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!
   govinda dhām mīṭhān mīṭhān re!

Source : ગીતઃ રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટ
સ્વરઃ અનુરાધા પૌડવાલ