મૉડર્ન મમ્મી - Modarna Mammi - Gujarati

મૉડર્ન મમ્મી

મૉડર્ન મમ્મીનો ભારે ત્રાસ છે.
રહેવાનું રાખ્યું છે અહીંયાં ગુજરાતમાં જ્યાં
લેવાતા ઈંગ્લિશમાં શ્ર્વાસ છે.
મૉડર્ન મમ્મીનો ભારે ત્રાસ છે.

વેકઅપ, ક્વિક, ફાસ્ટ, ચલો ઝટ્ટ કરો
બ્રશ ઍન્ડ ઈટ ધીસ પોટેટો ચિપ્સ.
ઑલરેડી ઑનલાઈન ક્લાસ ઈઝ
સ્ટાર્ટ કેમ ભૂલી જાવ રોજ મારી ટિપ્સ?
દાદીમા બોલ્યાં કે ધીમે જરાક, ત્યાં
તો મમ્મી કહે નોટી બદમાશ છે,
મૉડર્ન મમ્મીનો ભારે ત્રાસ છે.

સાયન્સ કે મેથ્સમાં કે ઈંગ્લિશ કે
ગમ્મે ત્યાં માર્કસ એક ઓછો ના ચાલે
મૉડર્ન મમ્મીઓ તો જિનિયસ
બનાવવાના સપનામાં રાતદિવસ મ્હાલે
લેફ્ટરાઈટ લેવાતાં બાળકને’ય લાગે
કે ચોવીસ કલ્લાક એના ક્લાસ છે.
મૉડર્ન મમ્મીનો ભારે ત્રાસ છે.

નાનકડું પંખી પણ પોતાની પાંખોથી
રાખે છે ઊડવાની આશા
બાળકને’ય થાય કેમ બોલી શકાય નહીં
દાદા ને દાદીની ભાષા?
મા કરતાં માસીની બોલબાલા હોય
એવા પીંજરામાં આખ્ખું આકાશ છે
મૉડર્ન મમ્મીનો ભારે ત્રાસ છે.


मॉडर्न मम्मी

मॉडर्न मम्मीनो भारे त्रास छे.
रहेवानुं राख्युं छे अहींयां गुजरातमां ज्यां
लेवाता ईंग्लिशमां श्र्वास छे.
मॉडर्न मम्मीनो भारे त्रास छे.

वेकअप, क्विक, फास्ट, चलो झट्ट करो
ब्रश ऍन्ड ईट धीस पोटेटो चिप्स.
ऑलरेडी ऑनलाईन क्लास ईझ
स्टार्ट केम भूली जाव रोज मारी टिप्स?
दादीमा बोल्यां के धीमे जराक, त्यां
तो मम्मी कहे नोटी बदमाश छे,
मॉडर्न मम्मीनो भारे त्रास छे.

सायन्स के मेथ्समां के ईंग्लिश के
गम्मे त्यां मार्कस एक ओछो ना चाले
मॉडर्न मम्मीओ तो जिनियस
बनाववाना सपनामां रातदिवस म्हाले
लेफ्टराईट लेवातां बाळकने’य लागे
के चोवीस कल्लाक एना क्लास छे.
मॉडर्न मम्मीनो भारे त्रास छे.

नानकडुं पंखी पण पोतानी पांखोथी
राखे छे ऊडवानी आशा
बाळकने’य थाय केम बोली शकाय नहीं
दादा ने दादीनी भाषा?
मा करतां मासीनी बोलबाला होय
एवा पींजरामां आख्खुं आकाश छे
मॉडर्न मम्मीनो भारे त्रास छे.


Modarna Mammi

Modarna mammino bhare tras chhe. Rahevanun rakhyun chhe ahinyan gujarataman jyan
Levata inglishaman shrvas chhe. Modarna mammino bhare tras chhe.

Vekaapa, kvika, fasta, chalo zatta karo
Brash enda it dhis poteto chipsa. Olaredi onalain klas iza
Starta kem bhuli jav roj mari tipsa? Dadima bolyan ke dhime jaraka, tyan
To mammi kahe noti badamash chhe,
Modarna mammino bhare tras chhe.

Sayansa ke methsaman ke inglish ke
Gamme tyan markas ek ochho na chale
Modarna mammio to jiniyasa
Banavavana sapanaman ratadivas mhale
Leftarait levatan balakane’ya lage
Ke chovis kallak ena klas chhe. Modarna mammino bhare tras chhe.

Nanakadun pankhi pan potani pankhothi
Rakhe chhe udavani asha
Balakane’ya thaya kem boli shakaya nahin
Dada ne dadini bhasha? Ma karatan masini bolabala hoya
Eva pinjaraman akhkhun akash chhe
Modarna mammino bhare tras chhe.


Mŏḍarna mammī

Mŏḍarna mammīno bhāre trās chhe. Rahevānun rākhyun chhe ahīnyān gujarātamān jyān
Levātā īnglishamān shrvās chhe. Mŏḍarna mammīno bhāre trās chhe.

Vekaapa, kvika, fāsṭa, chalo zaṭṭa karo
Brash ĕnḍa īṭ dhīs poṭeṭo chipsa. Ŏlareḍī ŏnalāīn klās īza
Sṭārṭa kem bhūlī jāv roj mārī ṭipsa? Dādīmā bolyān ke dhīme jarāka, tyān
To mammī kahe noṭī badamāsh chhe,
Mŏḍarna mammīno bhāre trās chhe.

Sāyansa ke methsamān ke īnglish ke
Gamme tyān mārkas ek ochho nā chāle
Mŏḍarna mammīo to jiniyasa
Banāvavānā sapanāmān rātadivas mhāle
Lefṭarāīṭ levātān bāḷakane’ya lāge
Ke chovīs kallāk enā klās chhe. Mŏḍarna mammīno bhāre trās chhe.

Nānakaḍun pankhī paṇ potānī pānkhothī
Rākhe chhe ūḍavānī āshā
Bāḷakane’ya thāya kem bolī shakāya nahīn
Dādā ne dādīnī bhāṣhā? Mā karatān māsīnī bolabālā hoya
Evā pīnjarāmān ākhkhun ākāsh chhe
Mŏḍarna mammīno bhāre trās chhe.


Source : કૃષ્ણ દવે