મોજ મહીં શું તારું-મારું! - Moj Mahin Shun Tarun-Marun! - Lyrics

મોજ મહીં શું તારું-મારું!

લે, આ મને ગમ્યું તે મારું પણ જો તને ગમે તો તારું!

મારું, તારું ને ગમવું પણ, લાવ, લાવ કરીએ સહિયારું!
તું જીતે ને થાઉં ખુશી હું, લેને, ફરી ફરીને હારું!

ઈટ્ટા-કિટ્ટા એક ઘડીના, બાકી સઘળું પ્યારું પ્યારું!
હસિયે રમિયે મીઠું લાગે, થૂ, આંસુ તો લાગે ખારું!

ગીત હોય તો શીદ અબોલા, તું ઝીલી લે, હું લલકારું!
રમિયે ત્યાં લગ હાથ રમકડું, મોજ મહીં શું તારું-મારું!


मोज महीं शुं तारुं-मारुं!

ले, आ मने गम्युं ते मारुं पण जो तने गमे तो तारुं!

मारुं, तारुं ने गमवुं पण, लाव, लाव करीए सहियारुं!
तुं जीते ने थाउं खुशी हुं, लेने, फरी फरीने हारुं!

ईट्टा-किट्टा एक घडीना, बाकी सघळुं प्यारुं प्यारुं!
हसिये रमिये मीठुं लागे, थू, आंसु तो लागे खारुं!

गीत होय तो शीद अबोला, तुं झीली ले, हुं ललकारुं!
रमिये त्यां लग हाथ रमकडुं, मोज महीं शुं तारुं-मारुं!


Moj Mahin Shun Tarun-marun!

Le, a mane gamyun te marun pan jo tane game to tarun!

Marun, tarun ne gamavun pana, lava, lav karie sahiyarun! Tun jite ne thaun khushi hun, lene, fari farine harun!

Itta-kitta ek ghadina, baki saghalun pyarun pyarun! Hasiye ramiye mithun lage, thu, ansu to lage kharun!

Git hoya to shid abola, tun zili le, hun lalakarun! Ramiye tyan lag hath ramakadun, moj mahin shun tarun-marun!


Moj mahīn shun tārun-mārun!

Le, ā mane gamyun te mārun paṇ jo tane game to tārun!

Mārun, tārun ne gamavun paṇa, lāva, lāv karīe sahiyārun! Tun jīte ne thāun khushī hun, lene, farī farīne hārun!

Īṭṭā-kiṭṭā ek ghaḍīnā, bākī saghaḷun pyārun pyārun! Hasiye ramiye mīṭhun lāge, thū, ānsu to lāge khārun!

Gīt hoya to shīd abolā, tun zīlī le, hun lalakārun! Ramiye tyān lag hāth ramakaḍun, moj mahīn shun tārun-mārun!


Source : રાજેન્દ્ર શુક્લ