મોરલી વેરણ થઇ રે કાનુડા તારી - Morali Veran Thai Re Kanuda - Lyrics

મોરલી વેરણ થઇ રે કાનુડા તારી

મોરલી વેરણ થઇ રે કાનુડા તારી
મોરલી વેરણ થઇ

હવે બાવરી હું બની ગઈ રે
કાનુડા તારી મોરલી વેરણ થઇ

વૃંદાવન ની કુંજગલી માં ચાલી હું લઇ મહી
નંદ નો લાલ મને સામો મળીયો
હું તો સર્માઈ ગઈ રે
કાનુડા તારી મોરલી વેરણ થઇ

વાલો વગાડે મીઠી મીઠી મોરલી
શાંભળતા સુધ્ધ ગઈ રે
કાનુડા તારી મોરલી વેરણ થઇ

સાવરી સુરત મોહિની મુરત
ઉપર હું મોહી ગઈ રે
દાસ સતારના પ્રીતમની પ્રીત રે
હવે દાસી હું બની ગઈ રે
કાનુડા તારી મોરલી વેરણ થઇ

મોરલી વેરણ થઇ રે કાનુડા તારી
મોરલી વેરણ થઇ


moralī veraṇ thai re kānuḍā tārī

moralī veraṇ thai re kānuḍā tārī
Moralī veraṇ thai

Have bāvarī hun banī gaī re
Kānuḍā tārī moralī veraṇ thai

Vṛundāvan nī kunjagalī mān chālī hun lai mahī
Nanda no lāl mane sāmo maḷīyo
Hun to sarmāī gaī re
Kānuḍā tārī moralī veraṇ thai

Vālo vagāḍe mīṭhī mīṭhī moralī
Shānbhaḷatā sudhdha gaī re
Kānuḍā tārī moralī veraṇ thai

Sāvarī surat mohinī murat
Upar hun mohī gaī re
Dās satāranā prītamanī prīt re
Have dāsī hun banī gaī re
Kānuḍā tārī moralī veraṇ thai

Moralī veraṇ thai re kānuḍā tārī
Moralī veraṇ thai