મોરલીયો ટહુકા કરતો જાય - Moraliyo Tahuka Karto Jai - GUjarati & English Lyrics

મોરલીયો ટહુકા કરતો જાય, મોરલીયો ટહુકા કરતો જાય.
પેલો તે ટહુકો ઉડીને આવ્યો મા અંબેમાને દ્વાર,
અંબેમાને જઈને કે જે આવજો અવસર દ્વાર. -મોરલીયોo

બીજો તે ટહુકો ઉડીને આવ્યો મા ચામુંડમાને દ્વાર,
ચામુંડમાને જઈને કે જે આવજો અવસર દ્વાર. -મોરલીયોo

ત્રીજો તે ટહુકો ઉડીને આવ્યો મા ખોડલમાને દ્વાર,
ખોડલમાને જઈને કે જે આવજો અવસર દ્વાર. -મોરલીયોo

ચોથો તે ટહુકો ઉડીને આવ્યો મા દશામાને દ્વાર,
દશામાને જઈને કે જે આવજો અવસર દ્વાર. -મોરલીયોo

પાંચમો તે ટહુકો ઉડીને આવ્યો મા અંબેમાને દ્વાર,
અંબેમાને જઈને કે જે આવજો અવસર દ્વાર. -મોરલીયોo

Moraliyo Tahuka Karto Jai

Moraliyo ṭahuk karato jaya, moraliyo ṭahuk karato jaya.
Pelo te ṭahuko udine avyo m anbemane dvara,
Anbemane jaine ke je avajo avasar dvara. -moraliyoo

Bijo te ṭahuko udine avyo m chamundamane dvara,
Chamundamane jaine ke je avajo avasar dvara. -moraliyoo

Trijo te ṭahuko udine avyo m khodalamane dvara,
Khodalamane jaine ke je avajo avasar dvara. -moraliyoo

Chotho te ṭahuko udine avyo m dashamane dvara,
Dashamane jaine ke je avajo avasar dvara. -moraliyoo

Panchamo te ṭahuko udine avyo m anbemane dvara,
Anbemane jaine ke je avajo avasar dvara. -moraliyoo