મોસમ સલુણી - Mosam Saluni - Gujarati

મોસમ સલુણી

મોસમ સલુણી, વર્ષાથી ભીની, રાત ઢળી રસિયા ઘર જાવા દે
હૈયાંને હરતી, લીલીછમ ધરતી, રાત ઢળી રસિયા ઘર જાવા દે
મોસમ સલુણી…

કુહૂ કુહૂ કોયલ ટહુકે છે ડાળે, હંસોની જોડી રમે સરવરની પાળે
કુહૂ કુહૂ કોયલ ટહુકે છે ડાળે, હંસોની જોડી રમે સરવરની પાળે

એકલ છું હું તું તો બાકી રહ્યું શું,રાત ઢળી રસિયા ઘર જાવા દે
મોસમ સલુણી…

જાગી અગન અંગે તડપંતી મનમાં
હેયું દળાતું મારું તારી લગનમાં
જાગી અગન અંગે તડપંતી મનમાં
હેયું દળાતું મારું તારી લગનમાં

મનમાં મૂંઝાઉં, પરવશ હું થાઉં, રાત ઢળી રસિયા ઘર જાવા દે
મોસમ સલુણી…

ઘાયલ થયો છું હું કામણના તીરે
પાગલ બનાવ્યું મન તે ધીરા સમીરે
ચોરીને જાતી કોઈ જોઈ જાશે
રાત ઢળી રસિયા ઘર જવા દે

મોસમ સલુણી, વર્ષાથી ભીની, રાત ઢળી રસિયા ઘર જાવા દે
રાત ઢળી રસિયા ઘર જવા દે


मोसम सलुणी

मोसम सलुणी, वर्षाथी भीनी, रात ढळी रसिया घर जावा दे
हैयांने हरती, लीलीछम धरती, रात ढळी रसिया घर जावा दे
मोसम सलुणी…

कुहू कुहू कोयल टहुके छे डाळे, हंसोनी जोडी रमे सरवरनी पाळे
कुहू कुहू कोयल टहुके छे डाळे, हंसोनी जोडी रमे सरवरनी पाळे

एकल छुं हुं तुं तो बाकी रह्युं शुं,रात ढळी रसिया घर जावा दे
मोसम सलुणी…

जागी अगन अंगे तडपंती मनमां
हेयुं दळातुं मारुं तारी लगनमां
जागी अगन अंगे तडपंती मनमां
हेयुं दळातुं मारुं तारी लगनमां

मनमां मूंझाउं, परवश हुं थाउं, रात ढळी रसिया घर जावा दे
मोसम सलुणी…

घायल थयो छुं हुं कामणना तीरे
पागल बनाव्युं मन ते धीरा समीरे
चोरीने जाती कोई जोई जाशे
रात ढळी रसिया घर जवा दे

मोसम सलुणी, वर्षाथी भीनी, रात ढळी रसिया घर जावा दे
रात ढळी रसिया घर जवा दे


Mosam Saluni

Mosam saluni, varshathi bhini, rat dhali rasiya ghar java de
Haiyanne harati, lilichham dharati, rat dhali rasiya ghar java de
Mosam saluni…

Kuhu kuhu koyal tahuke chhe dale, hansoni jodi rame saravarani pale
Kuhu kuhu koyal tahuke chhe dale, hansoni jodi rame saravarani pale

Ekal chhun hun tun to baki rahyun shun,rat dhali rasiya ghar java de
Mosam saluni…

Jagi agan ange tadapanti manaman
Heyun dalatun marun tari laganaman
Jagi agan ange tadapanti manaman
Heyun dalatun marun tari laganaman

Manaman munzaun, paravash hun thaun, rat dhali rasiya ghar java de
Mosam saluni…

Ghayal thayo chhun hun kamanana tire
Pagal banavyun man te dhira samire
Chorine jati koi joi jashe
Rat dhali rasiya ghar java de

Mosam saluni, varshathi bhini, rat dhali rasiya ghar java de
rat dhali rasiya ghar java de


Mosam saluṇī

Mosam saluṇī, varṣhāthī bhīnī, rāt ḍhaḷī rasiyā ghar jāvā de
Haiyānne haratī, līlīchham dharatī, rāt ḍhaḷī rasiyā ghar jāvā de
Mosam saluṇī…

Kuhū kuhū koyal ṭahuke chhe ḍāḷe, hansonī joḍī rame saravaranī pāḷe
Kuhū kuhū koyal ṭahuke chhe ḍāḷe, hansonī joḍī rame saravaranī pāḷe

Ekal chhun hun tun to bākī rahyun shun,rāt ḍhaḷī rasiyā ghar jāvā de
Mosam saluṇī…

Jāgī agan ange taḍapantī manamān
Heyun daḷātun mārun tārī laganamān
Jāgī agan ange taḍapantī manamān
Heyun daḷātun mārun tārī laganamān

Manamān mūnzāun, paravash hun thāun, rāt ḍhaḷī rasiyā ghar jāvā de
Mosam saluṇī…

Ghāyal thayo chhun hun kāmaṇanā tīre
Pāgal banāvyun man te dhīrā samīre
Chorīne jātī koī joī jāshe
Rāt ḍhaḷī rasiyā ghar javā de

Mosam saluṇī, varṣhāthī bhīnī, rāt ḍhaḷī rasiyā ghar jāvā de
rāt ḍhaḷī rasiyā ghar javā de


Source : સ્વરઃ આશા ભોસલે અને મહેન્દ્ર કપૂર
ગીત-સંગીતઃ અવિનાશ વ્યાસ
ચિત્રપટઃ મારે જાવું પેલે પાર (૧૯૬૮)