મોતી નીપજે રે - Motī Nīpaje Re - Lyrics

મોતી નીપજે રે

(વરપક્ષે માળારોપણ)

લાંબી તે લાંબી સરોવરિયાની પાળ
આ-હે એ પાળે તે મોતી નીપજે રે

મોતી તે લાગ્યું જીગરભાઈ વરને હાથ
આ-હે ઘેરે રે આવીને ઝગડો માંડિયો

દાદા તે મોરા મુજને પરણાવો
આ-હે મુજને પરણ્યાંની દાદા હોંશ ઘણી

ખરચું તો ખરચું લાખ શું બે લાખ
આ-હે મોભીને પરણાવું ઘણી હોંશથી


Motī Nīpaje Re

(varapakṣhe māḷāropaṇa)

Lānbī te lānbī sarovariyānī pāḷa
Ā-he e pāḷe te motī nīpaje re

Motī te lāgyun jīgarabhāī varane hātha
Ā-he ghere re āvīne zagaḍo mānḍiyo

Dādā te morā mujane paraṇāvo
Ā-he mujane paraṇyānnī dādā honsha ghaṇī

Kharachun to kharachun lākh shun be lākha
Ā-he mobhīne paraṇāvun ghaṇī honshathī

Source: Mavjibhai