મુને પ્યારી રે નટવર - Mune Pyari Re Natavara - Lyrics

મુને પ્યારી રે નટવર

મુને પ્યારી રે નટવર નાવ મૂર્તિ તારી રે,

વારી જોઈ જોઈ થાય બહુ ભાવ… મુને

ઉર ઉપર અલબેલા રે વાલા પેર્યા ફૂલના હાર,

શોભાધામ સદા સુખકારી, સુંદર ધર્મકુમાર… મુને

બાંધેલ બાજુ ને ગજરા રે કાજુ, ફૂમકડાની જોડ,

લેરખડા તારું રૂપ વિલોકી, લાજે કામ કરોડ… મુને

લાવણ્યતા જોઈ શારદા મોહી, મોહ્યા મોટા ભૂપ,

પ્રાણજીવન મારા ચિત્તમાં રાખું, નિશદિન તારું રૂપ… મુને

ધર્મકુંવર તારું મુખડું જોઈને, લાજે પૂરણ ચંદ,

તન ધન તમ પર નાખે વારી, મંજુકેશાનંદ… મુને


मुने प्यारी रे नटवर

मुने प्यारी रे नटवर नाव मूर्ति तारी रे,

वारी जोई जोई थाय बहु भाव… मुने

उर उपर अलबेला रे वाला पेर्या फूलना हार,

शोभाधाम सदा सुखकारी, सुंदर धर्मकुमार… मुने

बांधेल बाजु ने गजरा रे काजु, फूमकडानी जोड,

लेरखडा तारुं रूप विलोकी, लाजे काम करोड… मुने

लावण्यता जोई शारदा मोही, मोह्या मोटा भूप,

प्राणजीवन मारा चित्तमां राखुं, निशदिन तारुं रूप… मुने

धर्मकुंवर तारुं मुखडुं जोईने, लाजे पूरण चंद,

तन धन तम पर नाखे वारी, मंजुकेशानंद… मुने


Mune Pyari Re Natavara

Mune pyari re natavar nav murti tari re,

vari joi joi thaya bahu bhava… mune

Ur upar alabela re vala perya fulana hara,

shobhadham sada sukhakari, sundar dharmakumara… mune

Bandhel baju ne gajara re kaju, fumakadani joda,

lerakhada tarun rup viloki, laje kam karoda… mune

Lavanyata joi sharada mohi, mohya mota bhupa,

pranajivan mara chittaman rakhun, nishadin tarun rupa… mune

Dharmakunvar tarun mukhadun joine, laje puran chanda,

tan dhan tam par nakhe vari, manjukeshananda… mune


Mune pyārī re naṭavara

Mune pyārī re naṭavar nāv mūrti tārī re,

vārī joī joī thāya bahu bhāva… mune

Ur upar alabelā re vālā peryā fūlanā hāra,

shobhādhām sadā sukhakārī, sundar dharmakumāra… mune

Bāndhel bāju ne gajarā re kāju, fūmakaḍānī joḍa,

lerakhaḍā tārun rūp vilokī, lāje kām karoḍa… mune

Lāvaṇyatā joī shāradā mohī, mohyā moṭā bhūpa,

prāṇajīvan mārā chittamān rākhun, nishadin tārun rūpa… mune

Dharmakunvar tārun mukhaḍun joīne, lāje pūraṇ chanda,

tan dhan tam par nākhe vārī, manjukeshānanda… mune