નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે - Nāṇāvaṭī Re Sājan Beṭhun Mānḍave - Lyrics

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે

(માંડવાનું ગીત)

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા ભરી સભાના રાજા
એવા જીગરભાઈના દાદા

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વાડી
એવી જીગરભાઈની માડી

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા અતલસના તાકા
એવા જીગરભાઈના કાકા

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા લીલુડાંવનના આંબા
એવા જીગરભાઈના મામા

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવા હાર કેરા હીરા
એવા જીગરભાઈના વીરા

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે

જેવી ફૂલડિયાંની વેલી
એવી જીગરભાઈની બેની

નાણાવટી રે સાજન બેઠું માંડવે
લાખોપતિ રે સાજન બેઠું માંડવે


Nāṇāvaṭī Re Sājan Beṭhun Mānḍave

(mānḍavānun gīta)

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevā bharī sabhānā rājā
Evā jīgarabhāīnā dādā

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevī fūlaḍiyānnī vāḍī
Evī jīgarabhāīnī māḍī

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevā atalasanā tākā
Evā jīgarabhāīnā kākā

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevā līluḍānvananā ānbā
Evā jīgarabhāīnā māmā

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevā hār kerā hīrā
Evā jīgarabhāīnā vīrā

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Jevī fūlaḍiyānnī velī
Evī jīgarabhāīnī benī

Nāṇāvaṭī re sājan beṭhun mānḍave
Lākhopati re sājan beṭhun mānḍave

Source: Mavjibhai