ના હિન્દુ નીકળ્યાં - Na Hindu Nikalyan - Lyrics

ના હિન્દુ નીકળ્યાં

ના હિન્દુ નીકળ્યાં ન મુસલમાન નીકળ્યાં
કબરો ઉઘાડી જોયું તો ઈન્સાન નીકળ્યાં

સહેલાઈથી ન પ્રેમનાં અરમાન નીકળ્યાં
જો નીકળ્યાં તો સાથે લઈ જાન નીકળ્યાં

તારો ખુદા કે નીવડ્યાં બિન્દુય મોતીઓ
મારાં કરમ કે આંસુઓ તોફાન નીકળ્યાં

એ રંગ જેને જીવ સમા સાચવ્યાં હતાં
એ રંગ એક રાતના મ્હેમાન નીકળ્યાં

મનમેળ કાજ આમ તો કીધા હતા કરાર
કિન્તુ કરાર ક્લેશનાં મેદાન નીકળ્યાં

કરતા હતા પહાડનો દાવો પલાશ પણ
આવી જો પાનખર તો ખર્યાં પાન નીકળ્યાં

હું મારા શ્વાસ જેમને સમજી રહ્યો હતો
‘ઘાયલ’ એ શ્વાસ મોતનાં ફરમાન નીકળ્યાં

-અમૃત ‘ઘાયલ’


Na Hindu Nikalyan

N hindu nikalyan n musalaman nikalyan
Kabaro ughadi joyun to insan nikalyan

Sahelaithi n premanan araman nikalyan
Jo nikalyan to sathe lai jan nikalyan

Taro khud ke nivadyan binduya motio
Maran karam ke ansuo tofan nikalyan

E ranga jene jiv sam sachavyan hatan
E ranga ek ratan mheman nikalyan

Manamel kaj am to kidh hat karara
Kintu karar kleshanan medan nikalyan

Karat hat pahadano davo palash pana
Avi jo panakhar to kharyan pan nikalyan

Hun mar shvas jemane samaji rahyo hato
‘ghayala’ e shvas motanan faraman nikalyan

-Amrut ‘Ghayala’