ના રે ના! - Na Re Na! - Gujarati

ના રે ના!

ના રે, ના! પંખી ક્યાં ગાય છે?
પંખી તો ઊડતા ભગવાન છે જે પોતાના ટહુકાથી સાક્ષાત થાય છે!
આ બાજુ પથ્થરના મંદિરમાં થાય રોજ કાળમીંઢ ધર્મોનાં કાંડ
આ બાજુ પંખીઓ બેસતા એ ઝાડવાની એક એક ડાળી બ્રહ્માંડ
ના, રે ! પરભાતિયું ક્યાં થાય છે?
આવડે તો પીઓ, આ પંખીના કલરવથી
રસબસતો તડકો ઢોળાય છે…


ना रे ना!

ना रे, ना! पंखी क्यां गाय छे?
पंखी तो ऊडता भगवान छे जे पोताना टहुकाथी साक्षात थाय छे!
आ बाजु पथ्थरना मंदिरमां थाय रोज काळमींढ धर्मोनां कांड
आ बाजु पंखीओ बेसता ए झाडवानी एक एक डाळी ब्रह्मांड
ना, रे ! परभातियुं क्यां थाय छे?
आवडे तो पीओ, आ पंखीना कलरवथी
रसबसतो तडको ढोळाय छे…


Na Re Na!

Na re, na! Pankhi kyan gaya chhe? Pankhi to udata bhagavan chhe je potana tahukathi sakshat thaya chhe! A baju paththarana mandiraman thaya roj kalamindh dharmonan kanda
A baju pankhio besata e zadavani ek ek dali brahmanda
Na, re ! Parabhatiyun kyan thaya chhe? Avade to pio, a pankhina kalaravathi
Rasabasato tadako dholaya chhe…


Nā re nā!

Nā re, nā! Pankhī kyān gāya chhe? Pankhī to ūḍatā bhagavān chhe je potānā ṭahukāthī sākṣhāt thāya chhe! Ā bāju paththaranā mandiramān thāya roj kāḷamīnḍh dharmonān kānḍa
Ā bāju pankhīo besatā e zāḍavānī ek ek ḍāḷī brahmānḍa
Nā, re ! Parabhātiyun kyān thāya chhe? Āvaḍe to pīo, ā pankhīnā kalaravathī
Rasabasato taḍako ḍhoḷāya chhe…


Source : રમેશ પારેખ