નગર બજારજા માડુ ધૂતારા મુંકે - Nagar Bajarja Madu Dhutara Muke - Gujarati & English Lyrics

નગર બજારજા માડુ ધૂતારા મુંકે

નગર બજારજા માડુ ધૂતારા મુંકે
મોંએ ચડી મેણલાં મારે હજાર,
આઉં રે હલીશ ભેણ નગર બજાર.

પગ કેરાં કડલાં લઈ ગ્યો વિઠ્ઠલો
પગે અડવી થઈ રે સુમાર
આઉ રે હલીશ ભેણ નગર બજાર.
નગર બજારજા

હાથ કેરી ચુડલી લઈ ગ્યો વિઠ્ઠલો
હાથે અડવી થઈ રે સુમાર
આઉં રે હલીશ ભેણ નગર બજાર.
નગર બજારજો…

ડોક કેરો દાણિયો લઈ ગ્યો વિઠ્ઠલો
ડોકે અડવી થઈ રે માર
આઉં રે હલીશ ભેણ નગર બજાર.
નગર બજારજા…

નાક કેરી નથણી લઈ ગ્યો વિઠ્ઠલો
નાકે અડવી થઈ રે સુમાર
આઉં રે હલીશ ભણ નગર બજાર.
નગર બજારજા


नगर बजारजा माडु धूतारा मुंके

नगर बजारजा माडु धूतारा मुंके
मोंए चडी मेणलां मारे हजार,
आउं रे हलीश भेण नगर बजार.

पग केरां कडलां लई ग्यो विठ्ठलो
पगे अडवी थई रे सुमार
आउ रे हलीश भेण नगर बजार.
नगर बजारजा

हाथ केरी चुडली लई ग्यो विठ्ठलो
हाथे अडवी थई रे सुमार
आउं रे हलीश भेण नगर बजार.
नगर बजारजो…

डोक केरो दाणियो लई ग्यो विठ्ठलो
डोके अडवी थई रे मार
आउं रे हलीश भेण नगर बजार.
नगर बजारजा…

नाक केरी नथणी लई ग्यो विठ्ठलो
नाके अडवी थई रे सुमार
आउं रे हलीश भण नगर बजार.
नगर बजारजा


Nagar Bajaraja Madu Dhutara Munke

Nagar bajaraja madu dhutara munke
Mone chadi menalan mare hajara,
Aun re halish bhen nagar bajara.

Pag keran kadalan lai gyo viththalo
Page adavi thai re sumara
Au re halish bhen nagar bajara. Nagar bajaraja

Hath keri chudali lai gyo viththalo
Hathe adavi thai re sumara
Aun re halish bhen nagar bajara. Nagar bajarajo…

Dok kero daniyo lai gyo viththalo
Doke adavi thai re mara
Aun re halish bhen nagar bajara. Nagar bajaraja…

Nak keri nathani lai gyo viththalo
Nake adavi thai re sumara
Aun re halish bhan nagar bajara. Nagar bajaraja


Nagar bajārajā māḍu dhūtārā munke

Nagar bajārajā māḍu dhūtārā munke
Mone chaḍī meṇalān māre hajāra,
Āun re halīsh bheṇ nagar bajāra.

Pag kerān kaḍalān laī gyo viṭhṭhalo
Page aḍavī thaī re sumāra
Āu re halīsh bheṇ nagar bajāra. Nagar bajārajā

Hāth kerī chuḍalī laī gyo viṭhṭhalo
Hāthe aḍavī thaī re sumāra
Āun re halīsh bheṇ nagar bajāra. Nagar bajārajo…

Ḍok kero dāṇiyo laī gyo viṭhṭhalo
Ḍoke aḍavī thaī re māra
Āun re halīsh bheṇ nagar bajāra. Nagar bajārajā…

Nāk kerī nathaṇī laī gyo viṭhṭhalo
Nāke aḍavī thaī re sumāra
Āun re halīsh bhaṇ nagar bajāra. Nagar bajārajā