નગર દરવાજે - Nagar Darvaje - Lyrics

(સાંજીનું ગીત)

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

રે સાંઢણીએ મશરૂ મંગાવો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

મશરૂના વીરના વાઘા સીવરાવો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

લાડલીની છાબ ભરાવો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીએ મોતી મંગાવો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

મોતીએ વીરના શીરપેચ ઘડાવો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ

નગર દરવાજે સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
મારું દલ રિઝે માણારાજ


દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે સોનુ મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ સોનાના બેનને કંકણ ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે રૂપું મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રૂપાના બેનને ઝાંઝર ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રે સાંઢણીયે હીરા મંગાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

ઈ રે હીરાની બેનને ચૂંક ઘડાવો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ

દરિયાના બેટમાં સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ
સાંઢણી ઝોકારો માણારાજ


(sānjīnun gīta)

Nagar daravāje sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Re sānḍhaṇīe masharū mangāvo māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Masharūnā vīranā vāghā sīvarāvo māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Lāḍalīnī chhāb bharāvo māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Nagar daravāje sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja


Ī re sānḍhaṇīe motī mangāvo māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Motīe vīranā shīrapech ghaḍāvo māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Nagar daravāje sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Mārun dal rize māṇārāja

Dariyānā beṭamān sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Dariyānā beṭamān sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī re sānḍhaṇīye sonu mangāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī sonānā benane kankaṇ ghaḍāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī re sānḍhaṇīye rūpun mangāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī rūpānā benane zānzar ghaḍāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī re sānḍhaṇīye hīrā mangāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Ī re hīrānī benane chūnka ghaḍāvo māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja

Dariyānā beṭamān sānḍhaṇī zokāro māṇārāja
Sānḍhaṇī zokāro māṇārāja